Hudobno – dramatické umenie

816

Štúdium poskytuje

– úplné stredné vzdelanie s maturitou (ISCED 354)

– vyššie odborné vzdelanie s absolutóriom (ISCED 554)

úspešným absolvovaním 6. ročníka a absolventskej skúšky naši žiaci získavajú absolventský diplom a titul DiS. art.

Absolvent odboru sa môže uplatniť v profesionálnom činohernom a muzikálovom divadelnom súbore, ako pedagóg základnej umeleckej školy, je schopný pracovať v rôznych oblastiach kultúry,

je pripravený pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Po ukončení šiesteho ročníka absolventi môžu pokračovať v štúdiu na Konzervatóriu formou dvojročnej muzikálovej špecializácie.

Škola vyučuje aj žiakov mimoriadnej formy štúdia, podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie talentových skúšok.