Informačné systémy a služby

672

Absolvent sa uplatní ako informačný a referenčný pracovník, rešeršér, konzultant, knihovník, pomocník informačného architekta pri tvorbe a aktualizácii webov.