Kuchár

641

Absolvent 4-ročného študijného odboru kuchár je schopný zabezpečovať výrobnú činnosť v rôznych zariadeniach spoločného stravovania, pripravovať jedlá teplej a studenej kuchyne, ovláda zásady racionálnej výživy. Vie tvorivo využívať poznatky a pripravovať jedlá medzinárodných kuchýň. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil, logické myslenie, schopnosť pracovať samostatne aj v tíme. Absolventi tohto štúdia môžu pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole.

Absolvent 3-ročného učebného odboru kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, v hoteloch a v ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent ovláda prípravu jedál teplej a studenej kuchyne vrátane diétnych jedál, polotovarov, teplých nápojov, múčnikov a cukrárenských výrobkov. Ovláda úpravu jedál pre bežné a slávnostné príležitosti, zásady ošetrovania všetkých druhov nápojov. Pozná receptúry a technologické postupy prípravy jedál, techniku expedície, zásady estetickej úpravy jedál, ošetrovanie a uskladňovanie surovín, delenie a triedenie bežných druhov mäsa, zveriny, hydiny a rýb. Ovláda výpočty pri kalkulácii a normy surovín, základné znalosti účtovníctva, ekonomických a hygienických zákonov, administratívne práce, estetickú prípravu jedál, pozná základy stolovania. Absolvent má kvalifikáciu na to, aby mohol pracovať ako živnostník.