Kuchár

614

– 4-ročný študijný odbor

– absolvent ovláda práce spojené s prípravou pokrmov pozná suroviny, nápoje a technologické postupy ich výroby,

– uplatňuje estetický vkus, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

– vie odborne komunikovať so zákazníkom, ovláda prácu s počítačom,

– uplatnenie: ako kvalifikovaný odborník v oblasti spoločného stravovania a taktiež ako samostatne činná osoba. Okrem uvedených uplatnení študijný odbor pripravuje žiaka aj na štúdium na vysokej škole.

– 3-ročný učebný odbor

– absolvent ovláda práce spojené s prípravou pokrmov pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby,

– pozná základné receptúry a  technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

– má kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom,

– uplatnenie: práca v malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach,  taktiež má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať úplné stredné odborné vzdelanie.