Marketigová komunikácia

704

Absolventi získajú poznatky z TV a rozhlasovej reklamnej tvorby, PC animácie i fotografie. Naučia sa vytvárať webové stránky a zoznámia sa s princípmi PR. Uplatnenie nájdu v reklamných, PR agentúrach a mediálnej sfére.