Obchod a podnikanie

810

– zameranie na obchod a podnikanie

Absolvent odboru obchod a podnikanie je pripravený na prácu v podnikateľských subjektoch v oblasti obchodu, štátnej správy, bankovníctva, poisťovníctva, daňovej sústavy v oblasti malého a stredného podnikania.

– zameranie na právo a podnikanie

Absolvent má široký všeobecnovzdelávací základ s odbornými teoretickými i praktickými zručnosťami z oblasti právnej vedy, ekonomiky, manažmentu, marketingu, účtovníctva a podnikateľských zručností.