Obchodná akadémia

771

Absolvent je pripravený na výkon činností odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov.