Pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu

987

Absolvent odboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať odborné práce súvisiace s hotelierstvom, cestovným ruchom a obchodno-podnikateľskými aktivitami. Po ukončení prípravy samostatne zvládne prácu v hotelierstve a cestovnom ruchu – administratívne práce, obslužné činnosti, ekonomicko-právne aspekty podnikania, služby v cestovnom ruchu, manažment ubytovacích, dopravných a stravovacích služieb. Samostatne ovláda gastronómiu – hygienické požiadavky, výživu a stravovanie, technológiu prípravy jedál, techniku obsluhy a celkovú prevádzku hotela. Ovláda dva cudzie jazyky – anglický a nemecký, vie riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Po úspešnom ukončení štúdia má absolvent možnosť študovať na vysokej škole.