Spev

671

Hlavný odbor vzdelávania spev je predmet odbornej umeleckej a pedagogicko-umeleckej prípravy, ktorého cieľom je rozvíjať u účastníka vzdelávania správne spevácke návyky, skvalitniť a umocniť jeho spevácko-umelecké schopnosti a priviesť ho k vyspelému technicko-umeleckému prejavu. Účastník vzdelávania sa stretáva s riešením problémov sprevádzajúcich štúdium spevu a učí sa zabrániť prípadným poškodeniam interpretačného aparátu.

Cieľom predmetu je vytvorenie zvukovo kvalitného znelého hlasu v rozsahu najmenej dvoch oktáv, s dynamickou škálou, pohyblivosťou a správnou artikuláciou.

Cieľom hlavného odboru vzdelávania spev je získanie vyššieho odborného vzdelania, na základe ktorého je absolvent pripravený na pedagogicko-umelecké pôsobenie na základnej umeleckej škole je pracovne mobilný a je pripravený na celoživotné rozširovanie svojho odborného umeleckého a pedagogicko-umeleckého vzdelania. Účastník vzdelávania získa orientáciu v odbornej literatúre a môže využívať takto získané poznatky v umelecko-pedagogickej praxi. Je schopný na vyššej odbornej úrovni pripraviť žiaka základnej umeleckej školy podať umelecký výkon, viesť ho k samostatnej, umelecky originálnej a pútavej tvorbe. Absolvent vzdelávania je pripravený aplikovať získané vedomosti, umelecké schopnosti a zručnosti v pedagogickej praxi.