Technické lýceum

1276

Študijný odbor technické lýceum je určený pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy, ktorí po jeho absolvovaní budú pokračovať v ďalšom vzdelávaní prevažne technického, ekonomického a informatického smeru.

Cieľom študijného odboru je zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich vedomosti a študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín.

Technické lýceum prispieva ku skvalitneniu prípravy žiakov na inžinierske a bakalárske štúdium na univerzitách, ale aj pomaturitné špecializačné štúdium. Ide teda o podchytenie časti populácie, ktorá môže úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportnú schopnosť, celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a podieľať sa na kooperácii v rámci nadnárodných spoločností.