Odpočet programového vyhlásenia BSK

2017-2022

 splnené  čiastočne splnené  v realizácii  v príprave  nesplnené

DOPRAVA

Plán udržateľnej mobility
Obnova ciest II. a III. triedy
Kompletná rekonštrukcia cesty Malacky – Rohožník
Projektová dokumentácia na výstavbu obchvatu Malaciek
Oprava 10 cestných mostov
Obchvat obcí Malokarpatska
Križovatka Triblavina
Dokončenie obchvatu D4/R7
Obmedzovanie tranzitnej kamiónovej dopravy
Znižovanie nehodovosti na nebezpečných križovatkách
Kruhový objazd v Senci
Osvetlené priechody pre chodcov
Rozširovanie koľajovej dopravy
Zahustenie železničných zastávok
Opatrenia železničného uzla Bratislava
Taktová doprava na železnici
Ekologická forma dopravy a alternatívne pohony
Cyklomost Vysoká pri Morave – Marchegg
Nové cyklotrasy
Dohoda o vybudovaní cyklomosta Gajary – Dürnkrut
Rozvoj cyklistickej infraštruktúry
Financovanie dopravy z eurofondov

ZDRAVOTNÁ A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Stratégia zdravotnej starostlivosti
Podpora zriaďovania ambulancií
Objednávací systém pacientov do ambulancií
Zlepšenie dostupnej zdravotnej starostlivosti
Modernizácia školských jedální a športových areálov
Rozvoj Polikliniky Karlova Ves
Zvýšenie povedomia pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Udržanie pohotovostnej služby v Malackách
Zachovanie zdravotnej a sociálnej služby pre seniorov v P. Biskupiciach
Zriadenie záchytky
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb BSK
Zvýšenie kapacity zariadení sociálnych služieb (stratégia)
Rozšírenie služieb pre deti s autizmom
Špecializované zariadenie pre dospelých s autizmom
Vytváranie bezbariérového prostredia v zariadeniach sociálnych služieb
Cenovo dostupné bývanie pre zamestnancov sociálnych služieb
Deinštitucionalizácia sociálnych služieb (MEREMA a RAČA)
Deinštitucionalizácia sociálnych služieb v Stupave
Riešenia pre ľudí bez domova
Lepšie podmienky pre zosúladenie rodinného a pracovného života (stratégia)
Financovanie sociálnej starostlivosti z eurofondov

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podpora tvorby zelenej infraštruktúry
Analýza území ohrozených zmenou klímy (adaptačný plán)
Memorandum o ochrane lesov
Obnova a zachovanie vinohradov
Znižovanie energetickej náročnosti budov
Bratislavská regionálna dotačná schéma pre oblasť životného prostredia
Revitalizácia parku Malinovo
Revitalizácia parku Stupava
Revitalizácia parku Modra
Pasportizácia zelene vo vlastníctve BSK
Ekocentrum v kaštieli Čunovo
Zníženie znečistenia ovzdušia a hlučnosti v mestách
Odstraňovanie environmentálnych záťaží
Stop ropovodu cez Žitný ostrov
Presadiť novelu zákona o územnom plánovaní
Nízkoemisné a hybridné vozidlá verejnej dopravy
Projekty životného prostredia ako priorita eurofondov

ŠKOLSTVO, VEDA, VÝSKUM, INOVÁCIE A ŠPORT

Prepájanie škôl s praxou
Investície do infraštruktúry škôl
Efektívna a  systematická údržba školských budov a areálov
Lepšie ohodnotenie učiteľov
Štartovacie byty pre učiteľov škôl
Úprava financovania a fungovania stredných škôl
Športový park v Petržalke
Spolupráca základných, stredných a vysokých škôl
Kreatívne centrum Bratislava
Dotačné schémy pre oblasť malého a stredného podnikania
Revitalizácia a využívanie športovísk, telocviční a školských budov
Posilnenie dotačnej schémy na podporu budovania a opravu športovej infraštruktúry

KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Revitalizácia Malokarpatského osvetového strediska v Modre
Revitalizácia Synagógy v Senci
Výberové konania na riaditeľov kultúrnych inštitúcií
Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla
Rekonštrukcia Múzea Ferdiša Kostku v Stupave
Strategická finančná podpora kultúry a cestovného ruchu
Prenajímanie nevyužitých budov BSK pre komunitné projekty a na kultúrno-spoločenské aktivity
Marketingovo podporovať podujatia v kraji a destinačný manažment
Vytvoriť sieť tematických ciest
Výstavba a rekonštrukcia turistickej infraštruktúry
Turisticko-informačné centrá vo všetkých okresných mestách kraja
Prepájanie škôl so zameraním na cestovný ruch s praxou a kvalitnejšou prípravou študentov
Prehľadnejšie webové stránky a jazykové mutácie kraja a organizácie cestovného ruchu
Financovanie cestovného ruchu a kultúry z eurofondov

FINANCOVANIE A KOMPLEXNÝ ROZVOJ REGIÓNU

Zmena systému a kritérií financovania samosprávnych krajov, dotácií a grantov zo štátneho rozpočtu
Vytvorenie spravodlivejšieho systému prerozdeľovania daní
Vypracovanie Smart stratégie
Vytvorenie Inštitútu regionálneho rozvoja BSK
Kohézna politika EÚ prístupná pre všetky regióny
Presmerovanie štrukturálnych fondov do prioritných sfér
Revízia metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec ekonomického indikátora HDP
Zriadenie Rady partnerstva
Navýšenie finančných zdrojov pre programy cezhraničnej spolupráce
Silné postavenie regiónov pri príprave, schvaľovaní a implementácii kohéznej politiky
Zjednodušenie kohéznej politiky pre prijímateľov
Aktívne presadzovanie záujmov BSK v Európskom výbore regiónov

Na stiahnutie

Prejsť na obsah