Úvod Otvorená župa Pravidlá riešenia konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií

Pravidlá riešenia konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií

Zloženie odborných hodnotiacich komisií a pravidlá riešenia konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií

(1) Členov odborných hodnotiacich komisií navrhuje predseda BSK. Návrh na vymenovanie členov odborných hodnotiacich komisií je následne predložený zastupiteľstvu na schválenie. Po schválení návrhu menuje predseda BSK odbornú hodnotiacu komisiu spravidla na obdobie dvoch rokov.

(2) Členovia odborných hodnotiacich komisií sa pri hodnotení riadia rokovacím poriadkom odbornej hodnotiacej komisie. Rokovací poriadok je vypracovaný Úradom BSK. Obsahuje vymedzenie pôsobnosti odbornej hodnotiacej komisie, vymedzenie konfliktu záujmov, zásady posudzovania žiadostí – kritériá hodnotenia a metodickú príručku hodnotiteľa, prípadne iné náležitosti.

(3) Členovia odborných hodnotiacich komisií musia byť odborníkmi s praxou vo vzťahu k posudzovanej oblasti, nesmú byť poslancami BSK.

(4) Členovia odborných hodnotiacich komisií nesmú byť v konflikte záujmov. V prípade, že sa člen odbornej hodnotiacej komisie ocitne v konflikte záujmov vo vzťahu k hodnotenej žiadosti, žiadosť nehodnotí. Žiadosť bude posúdená ostatnými členmi odbornej hodnotiacej komisie.

(5) Konflikt záujmov nastáva, ak:
a) Člen komisie je žiadateľom o poskytnutie dotácie alebo členom subjektu, ktorý je žiadateľom o poskytnutie dotácie,
b) člen komisie je blízkou osobou vo vzťahu k žiadateľovi o poskytnutie dotácie,
c) člen komisie BRDS na podporu rozvoja vidieka pochádza z mikroregiónu, z ktorého projekty sú predmetom jeho hodnotenia.