Riešenie konfliktu záujmov, prijímania darov a iných výhod. Postup a sankcie v prípade porušenia noriem kódexu

Konflikt záujmov

Povinnosťou zamestnanca je predchádzať akémukoľvek konfliktu jeho osobných záujmov so záujmami zamestnávateľa a tiež situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov. Osobný záujem zahŕňa možnú výhodu pre zamestnanca, jeho rodinu, priateľov, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má obchodné alebo politické vzťahy.

V pracovných záležitostiach je zamestnanec povinný zdržať sa takej politickej alebo inej verejnej angažovanosti, ktorá by narúšala dôveru verejnosti v nestranný výkon jeho pracovných povinností. Zamestnanec koná politicky neutrálnym spôsobom.

Zamestnanec je povinný ihneď oznámiť svojmu zamestnávateľovi akýkoľvek reálny alebo možný konflikt záujmov.

Dary a iné výhody

Zamestnanec neprijíma ani nevyžaduje od kolegov a ani od tretích osôb žiadne finančné ani nefinančné dary a iné výhody za konanie, ktoré súvisí s plnením jeho úloh na pracovisku. Zároveň ani nenavádza tretie osoby na poskytovanie darov, ktoré by mohli vplývať na riadne plnenie pracovných povinností zamestnancov.

Darom sa rozumie bezodplatné plnenie alebo akákoľvek iná bezodplatná výhoda poskytnutá zamestnancovi v súvislosti s pracovným výkonom. Výnimku tvoria protokolárne vecné dary od zahraničných, príp. domácich oficiálnych hostí ako pozornosť hostiteľovi, pričom dary majú charakter regionálnej alebo štátnej propagácie a spravidla sa dávajú na recipročnej báze.

Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti s plnením zverených úloh dostal do pozície, v ktorej je zaviazaný vynahradiť preukázanú službu, výhodu alebo ktorá ho zbavuje nestrannosti a nezávislosti pri rozhodovaní a mohla by mať vplyv na riadny a objektívny výkon jeho pracovných povinností.

Zamestnanec nezneužíva výhody plynúce z jeho postavenia ani informácie získané pri plnení úloh pre získanie akéhokoľvek majetkového či iného prospechu.

Zamestnanec zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa alebo dotknutých organizácií nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.

Zamestnanec neponúka ani neposkytuje žiadnu výhodu vyplývajúcu z jeho služobného postavenia a dodržuje nulovú toleranciu voči korupcii a podvodom.

Zamestnanec nebude konať po ukončení pracovného pomeru na Bratislavskom samosprávnom kraji tak, aby získal nenáležité výhody na základe špecifických informácií získaných počas pracovného pomeru.

Oznamovacia povinnosť

Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi:

  • konflikt záujmov so záujmami zamestnávateľa alebo vznik situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov,
  • nátlak, aby konal v rozpore s právnymi predpismi, morálkou a verejným záujmom a kódexom,
  • zistenie straty, zneužívania alebo poškodzovania majetku Bratislavského samosprávneho kraja, podvodného alebo korupčného konania,
  • vulgárne útoky smerujúce voči jeho osobe alebo Bratislavskému samosprávnemu kraju alebo konanie osôb pod vplyvom návykových látok,
  • ponuku akejkoľvek výhody, finančného alebo nefinančného daru, pozornosti, služby za práce súvisiace s výkonom jeho úloh na pracovisku.

Na účely oznamovacej povinnosti zisteného konania nezlučiteľného so zásadami etického kódexu je možné využiť aj anonymnú schránku, ktorá je umiestnená na schodisku medzi 4. a 5. poschodím v budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava.

Na stiahnutie:

Kompletné znenie Etického kódexu zamestnancov BSK.

Prejsť na obsah