Účasť verejnosti na zasadnutí, na ktorých sa diskutuje alebo rozhoduje o pridelení dotácie

(1) Dotácie schvaľuje Zastupiteľstvo BSK a riadi sa rovnakými princípmi ako schvaľovanie ostatných materiálov. Preto aj účasť a prípadné vystúpenie verejnosti k tejto téme je rovnaké.

(2) Rokovanie zastupiteľstva je verejné, ak zastupiteľstvo nevyhlási rokovanie za neverejné. Účasť verejnosti priamo v rokovacej sále sa umožňuje do naplnenia 8 § 11 ods. 5 zákona č. 302/2001 Z. z. kapacity miest na sedenie určených pre verejnosť. Účasť verejnosti mimo rokovacej sály sa zabezpečuje priamym prenosom rokovania zastupiteľstva BSK vo vestibule sídla úrad a na webovej stránke BSK.

(3) Zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania zastupiteľstva: a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov BSK, členov orgánov BSK, zamestnancov BSK alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre BSK, b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve BSK, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve BSK, nadobudnutie majetku do vlastníctva BSK alebo prenechanie majetku BSK do užívania iným osobám.

(4) Zastupiteľstvo o návrhu na vylúčenie verejnosti k rokovaniu o jednotlivom bode alebo celého rokovania rozhoduje hlasovaním bez rozpravy.

(5) Obyvateľ Bratislavského samosprávneho kraja má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva v priestore rokovacej miestnosti určenom pre verejnosť, ktorý je viditeľne označený a obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami a inými podaniami na predsedu, zastupiteľstvo a orgány ním zriadené. V prípade, ak chce obyvateľ BSK vystúpiť na rokovaní zastupiteľstva je povinný vopred zamestnancom organizačnému oddelenia, prítomným na zastupiteľstve oznámiť, ku ktorému prerokovávanému bodu programu chce vystúpiť, alebo či chce vystúpiť v rámci bodu Rôzne a preukázať sa príslušnosťou k obci patriacej do územia Bratislavského samosprávneho kraja. Predsedajúci mu udelí slovo, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Vystúpenie obyvateľa k prerokovávanému bodu programu v rámci rozpravy sa limituje na (3) tri minúty. Zastupiteľstvo BSK môže udeliť slovo aj inej osobe.