Úvod Otvorená župa Verejné sledovanie odpovedí na zaslané sťažnosti a pripomienky občanov

Verejné sledovanie odpovedí na zaslané sťažnosti a pripomienky občanov

Verejné sledovanie odpovedí na zaslané sťažnosti a pripomienky občanov

Právo fyzickej osoby podať sťažnosť je súčasťou jej ústavného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR na inú právnu ochranu. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov v § 7 vyslovene uvádza, že „Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.“ (teda napr. ujmu na cti, mene či súkromí…). Účelom tohto ustanovenia je chrániť sťažovateľa pred negatívnymi dôsledkami podania sťažnosti, pričom informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti sa nesprístupňujú.

Z hore uvedeného dôvodu Bratislavský samosprávny kraj nezverejňuje zaslané sťažnosti a ani odpovede na ne, pretože by to bolo v rozpore so zásadou ochrany sťažovateľa.

Bratislavský samosprávny kraj garantuje diskrétnosť akejkoľvek podanej sťažnosti.

Prejsť na obsah