Úvod Otvorená župa Vystúpenia verejnosti na zasadnutí zastupiteľstva BSK

Vystúpenia verejnosti na zasadnutí zastupiteľstva BSK

Účasť a vystúpenia verejnosti na zasadnutiach zastupiteľstva

(1) Rokovanie zastupiteľstva je verejné, ak zastupiteľstvo nevyhlási rokovanie za neverejné. Účasť verejnosti priamo v rokovacej sále sa umožňuje do naplnenia 8 § 11 ods. 5 zákona č. 302/2001 Z. z. kapacity miest na sedenie určených pre verejnosť. Účasť verejnosti mimo rokovacej sály sa zabezpečuje priamym prenosom rokovania zastupiteľstva BSK vo vestibule sídla úrad a na webovej stránke BSK.

(2) Zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania zastupiteľstva: a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov BSK, členov orgánov BSK, zamestnancov BSK alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre BSK, b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve BSK, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve BSK, nadobudnutie majetku do vlastníctva BSK alebo prenechanie majetku BSK do užívania iným osobám.

(3) Zastupiteľstvo o návrhu na vylúčenie verejnosti k rokovaniu o jednotlivom bode alebo celého rokovania rozhoduje hlasovaním bez rozpravy.

(4) Obyvateľ Bratislavského samosprávneho kraja má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva v priestore rokovacej miestnosti určenom pre verejnosť, ktorý je viditeľne označený a obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami a inými podaniami na predsedu, zastupiteľstvo a orgány ním zriadené[1]. V prípade, ak chce obyvateľ BSK vystúpiť na rokovaní zastupiteľstva  je povinný vopred zamestnancom organizačnému oddelenia, prítomným na zastupiteľstve oznámiť, ku ktorému prerokovávanému bodu programu chce vystúpiť, alebo či chce vystúpiť v rámci bodu Rôzne a preukázať sa príslušnosťou k obci patriacej do územia Bratislavského samosprávneho kraja. Predsedajúci mu udelí slovo, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Vystúpenie obyvateľa k prerokovávanému bodu programu v rámci rozpravy sa limituje na (3) tri minúty. Zastupiteľstvo BSK môže udeliť slovo aj inej osobe[2].

(5) Občan Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý má záujem vystúpiť počas online rokovania zastupiteľstva, je povinný oznámiť vopred, najmenej 3 pracovné dni pred online rokovaním zastupiteľstva organizačnému oddeleniu Úradu BSK, ku ktorému prerokovávanému bodu programu chce vystúpiť, alebo či chce vystúpiť v rámci bodu Rôzne a preukázať sa príslušnosťou k obci patriacej do územia Bratislavského samosprávneho kraja. Súčasne vo svojom oznámení uvedie e-mailovú adresu, na ktorú bude zaslaný prístupový link. Občanovi BSK, ktorému predseda udelil slovo v súlade s Článkom 7 ods. 13 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BSK, zabezpečí úrad možnosť vystúpiť pripojením sa na link zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v oznámení. Po vystúpení  občana k prerokovávanému bodu bude pripojenie prostredníctvom linku zrušené, pričom účasť občana na zasadnutí je naďalej zabezpečená prostredníctvom webovej stránky www.bratislavskykraj.sk.
[1] § 3 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 302/2001 Z. z.
[2] § 11 ods. 8 zákona č. 302/2001 Z. z.

Prejsť na obsah