Petržalka hľadá nového miestneho kontrolóra

580

Mestská časť Petržalka sa pripravuje na voľbu hlavného kontrolóra. Terajšiemu kontrolórovi v marci končí šesťročné funkčné obdobie. Miestne zastupiteľstvo preto vyhlásilo jeho voľbu a schválilo podrobnosti o spôsobe jej vykonania.

Hlavný kontrolór vykonáva najmä kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s vlastným a zvereným majetkom. Svojou kontrolnou činnosťou prispieva k transparentnosti v rozhodovaní, pričom do jeho pôsobnosti patrí aj kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola vybavovania sťažností a petícií a tiež napríklad kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, prípadne podľa osobitného zákona.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka bude voliť hlavného kontrolóra pre nové funkčné obdobie na svojom rokovaní 09. februára 2021. Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do podateľne miestneho úradu alebo zaslať poštou najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. 26.01.2021.

Súčasťou prihlášky je životopis, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (vyplnený dotazník podľa priloženého formulára) a fotokópia dokladu o vzdelaní. Kvalifikačnými predpokladmi na výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Zdroj: Petržalka