Petržalka investovala viac ako 811-tisíc eur na nové triedy pre škôlkarov

1209

Rodičia neprijatých detí môžu stále podávať žiadosti o prijatie. Od septembra sa kapacita petržalských materských škôl rozšírila o šesť tried vďaka rekonštrukcii existujúcich priestorov – jednu na Lietavskej, jednu na Turnianskej 6, jednu na Iľjušinovej a tri triedy na Bohrovej. Mestská časť Petržalka investovala do celkových rekonštrukčných prác viac ako 811-tisíc eur.

Po letnej prestávke petržalské školy znovu otvorili svoje brány pre viac ako 6100 žiakov základných škôl a 2900 detí materských škôl. Tie sa k septembru rozšírili o šesť nových tried pre viac ako 120 detí. Rekonštrukcia zatiaľ nebola ukončená v prípade štvortriednej MŠ Turnianska 10, ktorej otvorenie sa posunulo na polovicu októbra tohto roka, kedy sa oficiálne stane v poradí dvadsiatou piatou MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Vo všetkých nových triedach boli realizované nové rozvody elektriny, vody, kúrenia, nové únikové východy a sociálne zariadenia a takisto omietky, podlahy a maľovky. Nechýba nový nábytok a hračky.

Rekonštrukcie v materských školách prebiehali už od mája a tak zasiahli aj do vyučovacieho procesu. „Touto cestou by som chcel v mene všetkých poďakovať rodičom detí dotknutých materských škôl za ich trpezlivosť a personálu, ktorý bol počas rekonštrukcie veľmi nápomocný. Aj vďaka ich práci aj v čase osobného voľna došlo len k minimálnym posunom termínu pri odovzdávaní prác,“ ďakuje starosta Petržalky Ján Hrčka 

„Veľká vďaka patrí aj riaditeľkám materských škôl, ktoré boli počas celej rekonštrukcie konštruktívne, sledovali priebeh stavby a poskytovali podnety, ktoré sme dokázali počas prác zapracovať do výsledného diela,“ dodáva šéf petržalskej samosprávy.

Nové triedy za viac ako 811-tisíc eur

Obdobie letných prázdnin bolo ideálnym pre mestskú časť aj z hľadiska modernizácie a rekonštrukcie priestorov MŠ za účelom navýšenia kapacít. Samospráva totiž už druhý rok intenzívne pracuje na vytváraní nových tried pre škôlkarov, ktorých je na najväčšom slovenskom sídlisku stále nedostatok.

Pri rekonštrukcii školníckych bytov v MŠ Lietavská a Iľjušinova boli zbúrané priečky v byte a taktiež priečka predeľujúca byt od škôlky.

„Vďaka tomuto zásahu sme vytvorili novú dispozíciu, pri ktorej bolo k novovzniknutej triede pridelené pôvodné WC a pre pôvodnú triedu sa vybudovali nové sociálne zariadenia zo skladových priestorov materskej školy. Takto nám vznikla jedna trieda s rozmerom približne 100 m2 a druhá s rozmerom 90 m2,“ opisuje výsledok modernizácie MŠ Miloš Holán z referátu investičných činností miestneho úradu.

V prípade rekonštrukcie v priestoroch MŠ Turnianska 6 sa vytvorila jedna nová špeciálna trieda pre hendikepované deti. „Špeciálna trieda bola pôvodne situovaná na druhom nadzemnom podlaží, kde sme vďaka tejto dispozičnej zmene získali novú triedu pre 20 detí,“ pokračuje v opise prác Holán.

Priestory MŠ Bohrova dlhodobo neslúžili svojmu účelu a tak sa mestská časť rozhodla zrevitalizovať daný priestor tak, aby tam mohla vytvoriť ďalšie triedy materskej školy, čím sa počet tried danej školy zvýšil na sedem z pôvodných štyroch.

Celková suma na rekonštrukciu nových tried a vytvorenie novej MŠ na Turnianskej 10 sa vyšplhala na viac ako 811-tisíc eur. V cene nie sú zarátané vedľajšie náklady použité na dovybavenie kuchyne MŠ Bohrova, v ktorej pribudla vzduchotechnika a mobiliár potrebný na zabezpečenie kvalitnej stravy a potrebných hygienických štandardov.

Voľné miesta pre škôlkarov stále k dispozícii

Po ukončení prvého kola prijímacieho procesu, ktoré prebiehalo v máji, museli riaditeľky MŠ kvôli nedostatočnej kapacite zamietnuť viac ako 600 žiadostí, schválených bolo 913 z celkového počtu 1553. Keďže Petržalka počítala od septembra s otvorením nových tried pre viac ako 250 detí, v auguste zorganizovala druhé kolo prijímania do piatich MŠ, ktorých sa rekonštrukcia týkala. Možnosť prihlásiť deti do jednej z týchto piatich MŠ je aj napriek pretlaku paradoxne stále otvorená. Záujemcovia môžu kontaktovať oddelenie školstva.

„Na moje obrovské počudovanie sa nám do dnešného dňa (do 14.9.) nepodarilo naplniť voľné kapacity, ktoré sme rozširovali práve na základe mnohých podnetov rodičov neprijatých detí,“ prezrádza starosta Petržalky Ján Hrčka a zároveň objasňuje, že prioritu majú staršie deti, ktoré k 1.9.2021 dovŕšili tri roky.

„Ak máte záujem o umiestnenie dieťaťa do novo vytvorených tried, prosím volajte čím skôr na číslo 0947 487 101. Ak sa nenaplní kapacita staršími deťmi, budeme prijímať aj mladšie deti, ktoré dosiahnu vek troch rokov do 31.12.2021,“ apeluje na rodičov Hrčka. Finálne počty prijatých a neprijatých detí do MŠ budú známe po realizácii štatistického zberu v spolupráci s MŠVVaŠ SR.

Zdroj: Petržalka