Petržalka predstavila nový projekt „Spoločne EKO“

1275

Starostlivosť o životné prostredie má priamy vplyv na kvalitu našich životov a je dôležité upozorňovať na zodpovednosť za jeho stav nielen dospelých, ale aj deti. Projekt „Spoločne EKO“, ktorý inicioval starosta mestskej časti Petržalka Ján Hrčka, sa zameriava na posilnenie osvety v oblasti trvalo udržateľného rozvoja na pôde materských škôl.

„Som presvedčený, že vzdelávanie detí v predškolskom období je základom nielen pre ich úspech v škole, ale aj pre ich schopnosť zmysluplne prispievať k lepšej spoločnosti a ochrane našej planéty. Aj z tohto dôvodu je pre nás dôležité podporovať vzdelávacie inštitúcie v tomto úsilí. Na začiatok sme spustili spoluprácu s materskými školami v našej mestskej časti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja,“ ozrejmil Ján Hrčka.

V polovici januára sa konalo prvé spoločné stretnutie medzi predstaviteľmi mestskej časti a riaditeľkami materských škôl, na ktorom sa predstavili a prediskutovali výsledky analýzy environmentálneho vzdelávania na našich MŠ. „Počas posledných štyroch mesiacov som aktívne komunikovala s materskými školami, zanalyzovala som povedomie, znalosti a prax v oblasti environmentálneho vzdelávania,“ uviedla Nura Jahanpour, ktorá sa zaoberá danou problematikou vo vzťahu k materským školám MČ Petržalka. Na stretnutí sa spoločne dohodli ďalšie kroky v rámci projektu, ako je zriadenie pozície koordinátora so zámerom centralizovať činnosti a budovať vzájomnú podporu medzi mestskou časťou a materskými školami, a takisto sa zadefinovali EKO ciele.

Projekt „Spoločne EKO“ je prioritne zameraný na vzdelávanie a podporu učiteľov, aby tak získali kompetencie na vyučovanie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. „Veľmi si cením ústretovosť a ochotu riaditeliek a pedagogických zamestnancov materských škôl a ich záujem o túto oblasť. V prvom polroku pripravujeme tri výzvy – workshopy, kde sa učitelia dozvedia o súčasných postupoch v environmentálnom vzdelávaní vo svete a vyskúšajú si ich aj v praxi. Za účasť na vzdelávaní a za zapojenie sa do projektu získa učiteľ aj pomôcky pre svoju triedu,“ povedala vicestarostka MČ Petržalka Jana Hrehorová.

Ambíciou je dosiahnuť 100-percentnú úspešnosť naplnenia vytýčených EKO cieľov. Materské školy si určili nasledovné:

  1. Recyklácia: papier, plast (aj v triedach)
  2. Tri razy do roka zhromaždiť a vyzbierať odpad
    (elektrický odpad, sklo, batérie, zubné kefky, tonery …)
  3. Zóny bez jednorazových plastových fliaš
  4. Aspoň jeden vyvýšený záhon
  5. Oáza pre vtáky a hmyz
  6. Zber dažďovej vody

Ako napokon skonštatoval petržalský starosta Ján Hrčka, aj na miestnom úrade sa zavádzajú opatrenia v prospech trvalo udržateľného rozvoja. „My dospelí sa musíme usilovať o to, aby sme boli dobrým príkladom pre deti. Príkladom chceme byť aj na našom miestnom úrade, preto začíname s viacerými zmenami, aby náš úrad bol ešte ohľaduplnejší k životnému prostrediu.“