Petržalka vyhlasuje súťaž na prenájom športovej haly Prokofievova 2

1354

Mestská časť Petržalka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom športovej haly na Prokofievovej 2. Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť zásadne v písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava v termíne do 31.03.2021 do 16.30 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením: „Obchodná verejná súťaž – prenájom objektu „Športová hala Prokofievova 2“ – neotvárať !“

Bližšie informácie nájdete na adrese:

Pre bližšie informácie kontaktujte Alžbetu Broszovú z Referátu správy miestneho majetku na e-mailovej adrese alzbeta.broszova@petrzalka.sk alebo na telefónnom čísle 02/68288873 a 0947487032.

Zdroj: Petržalka