Petržalka zjednotila výšku príspevku pre deti v materskej škole

843

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v bratislavskej Petržalke sa zjednotila pre všetky deti bez ohľadu na miesto trvalého pobytu. Po novom je to 40 eur na jedno dieťa na mesiac. Vyplýva to z novely všeobecne záväzného nariadenia, ktorou mestská časť reaguje na novelu školského zákona. Rodičia za dieťa s trvalým pobytom v Petržalke platili donedávna 30 eur, bez trvalého pobytu v mestskej časti 100 eur.

„Podľa novely školského zákona už nie je možné poskytovať akékoľvek zľavy z príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole. Tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy,“ uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Finančné prostriedky vo výške desiatich eur, ktoré zvýšením vznikli, budú poukázané priamo na účet konkrétnej škôlky. Tie budú môcť sumu využiť na úhradu položiek, na ktoré prispievali rodičia prostredníctvom poplatkov cez občianske združenia. Využité budú na výdavky súvisiace s prevádzkou materskej školy podľa jej potrieb, napríklad na úhradu služieb, nákup spotrebného materiálu či učebných pomôcok alebo na prípravu rôznych podujatí. „Na rozhodovaní o využití financií budú môcť participovať aj rodičia, ktorí môžu prezentovať svoje návrhy vedeniu materskej školy na rodičovských združeniach,“ poznamenala Halašková.

Zmena sa týka aj školských jedální, a to spôsobu a výšky úhrady režijných nákladov za prípravu jedla. Dôvodom bolo neustále zvyšovanie personálnych nákladov, cien na pravidelnú obnovu inventáru a zariadenia školských jedální, ale tiež z dôvodu zjednodušenia vyberania poplatkov. Úhrada režijných nákladov sa realizuje paušálne na mesiac. V prípade dieťaťa v materskej škole ide o 12 eur na mesiac, respektíve šesť eur pri individuálnom zabezpečení stravy. V prípade žiaka základnej školy o desať eur na mesiac, respektíve päť eur pri individuálnom zabezpečení stravy.

„Po prepočte reálne výdavky režijných nákladov na prípravu jedla pre dieťa v MŠ v roku 2019 činili 2,10 eura na deň, keďže v MŠ sa pripravujú aj doplnkové jedlá – desiata a olovrant. V ZŠ náklady na prípravu obeda pre žiaka v roku 2019 boli vo výške 1,86 eura na deň,“ uvádza mestská časť.

Zdroj: TASR