Počas modernizácie Vajnorskej radiály sa zrejme vybuduje náhradná jednokoľajná trať

779

Modernizácia Vajnorskej električkovej radiály mala byť podľa pôvodných plánov hotová v roku 2020, dodnes nie je dokončená ani projektová dokumentácia.

Podľa pôvodných plánov hlavného mesta mali byť v súčasnosti zmodernizované už tri električkové radiály – Karlovesko-dúbravská, Ružinovská a Vajnorská. Z nich sa zatiaľ podarilo zmodernizovať iba prvú spomenutú. Pre ďalšie dve sa stále iba spracováva projektová dokumentácia. Sklz nastal už v roku 2015 kedy zhotoviteľ projektovej dokumentácie nestihol termín tak, aby mohla byť preplatená z Operačného programu Doprava. Následne mesto v roku 2018 obstarávalo projektantov na dopracovanie projektových dokumentácií. Ďalšie oneskorenie pri príprave projektu pri oboch radiálach spôsobili dodatočné požiadavky mesta. Projektová dokumentácia pre Ružinovskú radiálu by tak mala byť dokončená do konca tohto roka, pre Vajnorskú radiálu do leta 2023.

V prípade projektu modernizácie Vajnorskej radiály hlavné mesto v minulom roku zahrnulo do požiadaviek komplexnú rekonštrukciu Vajnorskej ulice od fasády k fasáde medzi Trnavským mýtom a Za kasárňou, vybudovanie obratiska pre regionálne autobusy na Zlatých pieskoch, navrhnutie trate na rýchlosť električiek 65 km/h, zvýšenie výkonu meniarní a posilnenie napájacích vedení.

Počas stavebných prác sa pôvodne požadovalo zachovanie jednokoľajnej premávky električiek na Vajnorskej ulici, aby počas prác neprišlo k úplnému odrezaniu najväčšej električkovej vozovne a dielní od zvyšku siete. Modernizácia tak mala prebiehať najskôr na jednej koľaji, následne na druhej. V októbri 2022 bol podpísaný ďalší dodatok k zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie, lebo počas prípravy dokumentácie pre územné rozhodnutie sa ukázalo, že zachovanie jednokoľajnej premávky by bolo na väčšine stavebných úsekov nerealizovateľné. Medzi hlavnými dôvodmi projektant spomína obmedzené priestorové možnosti, bezpečnostné a najmä technologické dôvody, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu diela (napr. komplikované preložky inžinierskych sietí po častiach, či realizácia protihlukových opatrení pod električkovou traťou). Na základe toho projektant navrhol alternatívne riešenie, ktoré zahŕňalo počas dvoch rokov dve úplné 6-mesačné výluky električiek, aj to len v ideálnom prípade pri „enormnom nasadení kapacít a zdrojov, predĺženej pracovnej dobe a dokonalej koordinácii prác“. Takéto riešenie mesto spolu s dopravným podnikom neakceptovali a vykonali analýzu možností organizácie výstavby, ich dopadov, realizovateľnosti riešení a ich nákladov.

V zdôvodnení podpísaného dodatku sa uvádza, že v analýze boli posudzované nasledujúce riešenia:

  • úplná výluka električiek,
  • úplná výluka električiek + obmedzenie prevádzky,
  • úplná výluka električiek + výstavba novej vozovne Bory,
  • jednokoľajná prevádzka na Vajnorskej radiále po dočasnej trati.

Ako prijateľné sa ukázali posledné dve možnosti, hoci trať ani vozovňa na Boroch sa zatiaľ ani neprojektuje. Z nich nakoniec mesto aj na základe analýzy dopravného podniku ako hospodárnejšiu vybralo poslednú možnosť – vybudovanie dočasnej jednokoľajnej trate, čo by zabezpečilo zachovanie premávky električiek v celom meste po väčšinu času modernizácie, okrem pripájania dočasných preložiek na zvyšok siete. Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre Vajnorskú radiálu sa týmito zmenami zvýši o ďalších 328-tisíc € na 1,272 mil. € bez DPH.

Foto: Ivan Jaborník, zbierka, 1990
Foto: Ivan Jaborník, zbierka, 1990

V minulosti sa preložky električkových tratí počas stavebných projektov používali častejšie (napr. pri prestavbe Trnavského mýta či Hodžovho námestia). Naposledy bola preložka električkovej trate v Bratislave použitá začiatkom 1990-tych rokov na Lafranconi počas výstavby diaľničného mosta a následnej rekonštrukcie Karloveskej radiály.

Zdroj: imhd.sk