Poznáme laureátov Ceny mesta Senec a Ceny primátora mesta Senec za rok 2022

995

Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 26. apríla v Labyrinte MsKS Senec. Podujatia sa zúčastnili aj laureáti „Ceny mesta Senec“ a „Ceny Primátora“ za rok 2020, ktorým pre prísne pandemické opatrenia nebolo možné odovzdať ocenenie za účasti verejnosti. Od vedenia mesta si dnes prevzali plaketu a kyticu kvetov.

– Cenu mesta Senec za rok 2020 získali: 

Mgr. Iveta Barková

Mária Glavaničová

Mgr. Art. Ján Krigovský

Dis. Art. Róbert Madarász

Ing. Ladislav Zelman

Cenu primátora mesta Senec za rok 2020 získala:

Dagmar Strešňáková

– Cenu mesta Senec za rok 2022 získali: 

Helena Bučanová

MUDr. František Varga

Ing. Karol Kvál

Juraj Šebők

MUDr. Marián Príbelský, CSc.

Jana Voberová – držitelka Jánskeho diamantovej plakety

Arpád Untermayer – držiteľ Jánskeho diamantovej plakety 

Cenu primátora mesta Senec za rok 2022 získala:

PhDr. Mária Mazúchová                             

Cena mesta sa udeľuje za:

– vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,

– činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

– činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov,

– získanie Jánskeho diamantovej plakety.

Cena primátora sa udeľuje za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

Zdôvodnenia udelenia cien:

Cena mesta Senec za rok 2020: 

Ladislav Zelman – návrh poslaneckého klubu 903 01 – celý svoj profesný život pracoval v poľnohospodárstve. V JRD Senec pracoval ako mechanizátor a tiež ako predseda družstva. Následne pracoval ako predseda Jednotného roľníckeho družstva (ďalej len „JRD“) v Novej Dedinke a zároveň študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave na odbore riadenia výrobných odvetví a ekonomiky poľnohospodárstva. Po odčlenení JRD a Štátnych majetkov bol požiadaný o výkon funkcie predsedu JRD v Senci a zároveň zabezpečil transformáciu JRD Senec na Poľnohospodárske družstvo (ďalej len „PD) Klas. Za svojho pracovného pôsobenia bol ocenený ako Vynikajúci pracovník Ministerstva poľnohospodárstva Slovenskej republiky. Bol dlhoročným poslancom Mestského zastupiteľstva v Senci, oddaný predseda poľnohospodárskeho družstva a zamestnávateľ obyvateľov Senca. Kolegovia a známi ho považujú za človeka so zodpovedným prístupom k práci, ktorý si vie aj počas krízových situácií zachovať chladnú hlavu. Pravidelne sleduje verejné dianie, má rád športové vysielania a dokumentárne filmy.

Mária Glavaničová –  Jánskeho plakety: Bronzová, Strieborná,  Zlatá a Diamantová plaketa – pravidelná darkyňa krvi, ktorá sa aktívne zapája do všetkých aktivít organizovaných miestnym spolkom Slovenského červeného kríža. Jej doménou sa stalo darcovstvo krvi, ktoré považuje za morálnu povinnosť každého zdravého človeka. Odmenou za darcovstvo krvi je pre ňu skvelý pocit z poskytnutej pomoci a celková regenerácia organizmu. Vo voľnom čase si rada prečíta dobrú knihu, venuje sa turistike, cyklistike, cvičí jogu a veľa voľného času trávi v záhradke.

Iveta Barková – návrh poslaneckého klubu Senec moje mesto –  dlhoročná pedagogička a zriaďovateľka Súkromnej základnej školy, Kysucká 14, Senec. V roku 2020 bola víťazkou národnej ceny Učiteľ Slovenska, získala okrem hlavnej ceny ja Cenu verejnosti. V časopise Forbes je zaradená medzi 12 slovenských hrdinov koronakrízy, zastupovala školstvo medzi významnými slovenskými osobnosťami z dvanástich oblastí života. Bola taktiež nominovaná na Slovensku roku 2021 za oblasť vzdelávanie. V septembri 2021 bola zaradená medzi TOP 50 učiteľov sveta v ocenení The Global Teacher Prize.

Ján Krigovský – návrh poslaneckého klubu Senec moje mesto – kontrabasista, multiinštrumentalista, organizátor hudobných podujatí, producent, vydavateľ, dramaturg a básnik. Spolupracuje s mnohými súbormi špecializujúcimi sa na historicky poučenú interpretáciu starej hudby. Účinkuje tiež v zoskupeniach pre súčasnú hudbu Catalá Ensamble Trio, Alea, Collegium Wartberg. Ako koncertný majster kontrabasovej skupiny vystupoval s viacerými orchestrami – London Symphony Orchestra, Moderntimes 1800, Eiener Akademie. Pedagogicky pôsobil na Konzervatóriu v Žiline, Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, na Masarykovej univerzite v Brne a Janáčkovej akadémii v Brne. Založil hudobný benefičný festival Musica Perennis Iuventutis v Senci a Musica Perennis Saneti Benedicti v Hronskom Beňadiku na pomoc a podpru detí v hmotnej núdzi a detí s hendikepom na Slovensku aj vo svete. Na podnet Jána Krigovského vznikli desiatky hudobných diel pre sólový kontrabas i komorné zoskupenia. V roku 2012 založil svoj vlastný ansámbel Collegium Wartberg.

Robert Madarász – návrh poslaneckého klubu Senec moje mesto – svoj život zasvätil hudbe a výuke lásky k hudbe mladým ľuďom. Študoval na Konzervatóriu v Bratislave, hru na pozaune. Stal sa členom Hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v roku 2004 sa stal jej sólistom. S hudbou účinkoval na rôznych protokolárnych akciách na Slovensku, reprezentoval Slovensko na festivaloch v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Rusku a Ománe. Popri svojej umeleckej kariére pracuje tiež ako učiteľ dychových nástrojov na Základnej umeleckej škole v Senci. Je kapelníkom dychovej hudby Senčanka, s ktorou získal zlaté pásmo v krajskej súťaži malých dychových hudieb. Na celoštátnej prehliadke malých dychových hudieb získali Diplom a Zlaté pásmo cum laude. V práci s týmto orchestrom pokračuje dodnes. Práca s mládežou a hudbou ho napĺňa lebo verí, že s hudbou rastú dobrí a láskaví ľudia.

Cena primátora mesta Senec za rok 2020:

Dagmar Strešňáková – návrh primátora mesta Senec – 12 rokov obetavo a bezodplatne vedie 60 členný detský folklórny súbor Mögges. Nové a nové generácie detí dokáže vtiahnuť do krás ľudového tanca a tradícií. Deti sa vďaka jej práci majú možnosť radovať a reálne prežívať historicky dôležité hodnoty našich predkov. Tejto kultúrnej aktivite venuje všetok svoj voľný čas, roky šije a vytvára súčasti krojov pre všetkých členov súboru. Práca s deťmi v duchu folklórnych tradícií ju priviedla aj k ďalšej aktivite, tvorbe ľudových doplnkov a k viazaniu náhrdelníkov. Najväčšou odmenou pre pani Strešňákovú je pocit, že to čo robí sa vryje do sŕdc malých tanečníkov, že láska k folklóru v nich zostane a posunú ju ďalej na svoje deti a rodinu. Je veľmi krásne vidieť nadšenie detí pre folklór a akou radosťou tancujú na javisku.

Cena mesta Senec za rok 2022: 

Helena Bučanová – Cena bola udelená za jej dlhoročnú záslužnú prácu v Správe cestovného ruchu Senec a za zásluhy v oblasti rozvoja cestovného ruchu v Senci.

Helena Bučanová patrí medzi prvých zamestnancov Správy cestovného ruchu Senec. Na pozíciu mzdovej a personálnej referentky nastúpila hneď po založení tejto inštitúcie v roku 1978. Na tomto poste pracovala 25 rokov, aj po odchode do dôchodku, a výraznou mierou sa zaslúžila o rozvoj cestovného ruchu v Senci. Často pracovala nad rámec svojich povinností, mimo pracovnej doby, na úkor svojho voľného času. Svoju prácu vykonávala s nadšením, spoľahlivo a zodpovedne, jej nadriadení sa na ňu mohli vždy spoľahnúť. Svojím skvelým organizačným talentom dokázala perfektne zvládať náročné pracovné úlohy a viesť množstvo podriadených. Za roky, ktoré žije v Senci, sa z nej stala lokálpatriotka, ktorá miluje naše mesto a celý svoj profesionálny život pracovala na jeho zveľadení a šírení jeho dobrého mena.

MUDr. František Varga – Cena bola udelená za jeho celoživotnú prácu pediatra zasvätenú pomoci deťom a tínedžerom.

MUDr. František Varga svoj život zasvätil pomoci deťom a tínedžerom. Jeho entuziazmus a láska k povolaniu, ktoré je pre neho aj poslaním z neho priam srší. Počas svojej kariéry pomohol a naďalej pomáha nespočetnému množstvu detských pacientov. Jeho heslom je, že lekár sa musí vcítiť do každého svojho pacienta a tak k nemu aj pristupovať. Nezanedbá žiadnu maličkosť a je ochotný nezištne pomáhať aj v rámci svojho voľného času, mimo ordinačných hodín, nehľadiac na to či je deň a či noc. Stále sleduje trendy v oblasti pediatrie, navštevuje odborné školenia a semináre. Mnoho však čerpá zo svojich bohatých skúseností a znalostí. Počas pandémie, aj napriek tomu, že vzhľadom na svoj vek patrí do rizikovej skupiny, ambulanciu nezatvoril, ale ordinoval a naďalej pomáhal. Je to poctivý, erudovaný doktor, ktorý môže byť príkladom pre terajšie ale aj budúce generácie pediatrov.

Ing. Karol Kvál – Cena bola udelená za jeho významný prínos a zásluhy o spoločenský a ekonomický rozvoj mesta Senec počas dlhoročného pôsobenie vo vedení mesta.

Ing. Karol Kvál bol v rokoch 1991 – 1994 zástupcom primátora, v roku 2002 bol zvolený za primátora mesta Senec a v tejto funkcii najvyššie postaveného predstaviteľa okresného mesta Senec nepretržite pôsobil až do roku 2018. Počas jeho dlhoročnej práce vo vedení sa aj vďaka jeho manažérskym schopnostiam zo Senca stalo prosperujúce a dynamicky sa rozvíjajúce mesto. Ako predseda Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti sa zaslúžil o rozvoj samospráv združenia a úspešnú koordináciu regionálnej politiky, územného plánovania a skvalitnenie životného prostredia. Jeho prioritami bolo zabezpečiť hospodársky rast mesta a skvalitnenie všetkých stránok života jeho obyvateľov. Rozvíjaním spolupráce s partnerskými mestami predovšetkým v oblasti kultúry, športu, hospodárstva a cestovného ruchu sa zaslúžil o prezentáciu, šírenie dobrého mena a zviditeľňovanie mesta Senec doma aj v zahraničí.

Juraj Šebők – Cena bola udelená za jeho celoživotnú prácu pre seneckú maďarskú komunitu v spoločenských, kultúrnych a politických organizáciách a za pôsobenie v miestnom vedení CSEMADOK.

Juraj Šebők sa v meste Senec od začiatku zapájal do kultúrneho a spoločenského života predovšetkým maďarskej komunity. Od roku 1970 až do súčasnosti pôsobí v miestnom vedení Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku – CSEMADOK. Spolupodieľal sa na založení speváckeho zboru Napsugár (Slnečný lúč) a bol jeho organizátorom a členom 15 rokov. V roku 2000 založil SZMAK (klub Alberta Molnára Szencziho), v rámci ktorého ročne usporiadal 10 klubových večerov s prednášajúcimi nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín. Bol tiež iniciátorom a organizátorom Film klubu pre maďarskú farskú komunitu, počas ktorého sa raz do mesiaca premietal film, o ktorom sa rozprúdila živá debata v Pastoračnom centre. V roku 2000 dostal pozvanie do spoločenstva HÁLÓ (Sieť), pôsobiaceho v Karpatskej kotline, ktoré si ako cieľ predsavzalo ochranu spoločného jazyka a kultúry celého Karpatského regiónu. V rokoch 1994 a 1998 bol zvolený do Mestského zastupiteľstva v Senci za Maďarské kresťansko-demokratické hnutie (MKDM) a bol tiež členom Mestskej rady. Za svoju prácu vo finančnej komisii získal ocenenie primátora mesta a za záslužnú prácu v CSEMADOK-u bronzovú plaketu.

MUDr. Marián Príbelský, CSc. – Cena bola udelená za jeho celoživotnú starostlivosť o ťažko chorých onkologických pacientov.

MUDr. Marián Príbelský je rodený Senčan. Celý svoj aktívny život sa obetavo venuje starostlivosti o ťažko chorých onkologických pacientov, často v hraničných životných situáciách. Svojou vynikajúcou odbornou činnosťou na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, publikáciami v renomovaných zdravotníckych časopisoch, ako aj účasťou na viacerých medzinárodných konferenciách dôstojne reprezentoval svoje rodisko a neraz dostal do povedomia mesto Senec doma i v zahraničí. Popri výkone lekárskeho povolania nemožno opomenúť jeho občiansku angažovanosť. Bol dlhoročným poslancom Mestského zastupiteľstva v Senci, kde sa vždy zasadzoval za verejné dobro a hospodársky, kultúrny a spoločenský rozvoj mesta. Je zakladajúcim členom organizačného výboru spoločensko-športového podujatia Senecká korčuľa, ktoré má 12-ročnú tradíciu a zúčastňujú sa na ňom deti od 2 rokov až po seniorov nad 60 rokov.

Jana Voberová – Cena bola udelená za jej pravidelné darovanie krvi, získanie bronzovej, striebornej, zlatej a diamantovej Janského plakety.

Jana Voberová sa narodila v Senci. Celý život žije a pracuje na tunajšej pošte. Práca s ľuďmi ju baví, hoci je každým rokom ťažšia, má ju totiž v krvi, keďže aj jej starí rodičia boli vedúci pošty. K darovaniu krvi ju priviedla bývalá kolegyňa Marianna Galovičová v roku 2009. Odvtedy sa pre ňu darovanie krvi stalo takmer závislosťou. Do dnešného dňa sa podelila o najvzácnejšiu tekutinu 63-krát a pevne verí, že jej zdravie dovolí darovať krv ešte mnohokrát. Veľmi ju teší, že v jej šľapajach ide aj jej mladšia sestra Lucia, ktorá má už 23 odberov a striebornú Janského plaketu.

Arpád Untermayer – Cena bola udelená za jeho pravidelné darovanie krvi, získanie bronzovej, striebornej, zlatej a diamantovej Janského plakety.

Arpád Untermayer  od malička vyrastal v Senci. Jeho cesta darcu krvi sa však začala v Poprade v roku 1976, kde bol na základnej vojenskej službe. Nemocnica v Poprade oslovila vojakov, aby darovali krv kvôli akútnemu nedostatku tejto životodarnej tekutiny. Počas vojenskej služby daroval krv ešte trikrát. V civile v darcovstve krvi pokračoval prostredníctvom Československého Červeného kríža, ktorého platným členom sa stal už v roku 1976. Viackrát ho oslovili ľudia, ktorí potrebovali krv pre svojich príbuzných pri operáciách či pri výmene krvi pri leukémii. Bezplatným darcom krvi sa stal až 82-krát a  získal tak diamantovú plaketu profesora MUDr. Jána Janského. Bezplatné darovanie krvi vykonáva nezištne pre potreby ľudí a zdravotníctva.

Cena primátora mesta Senec za rok 2022:

PhDr. Mária Mazúchová –  Cena bola udelená za jej dlhoročnú pedagogickú prácu na Základnej umeleckej škole v Senci a za zodpovedný prístup a úžasnú komunikáciu s deťmi.

Mária Mazúchová sa narodila v Nitre. Po skončení základnej umeleckej školy študovala akordeón na bratislavskom Konzervatóriu a následne na FFUK v Bratislave hudobnú vedu. V roku 1988, kedy sa s rodinou presťahovala do Senca, začala učiť na ZUŠ Senec. V roku 1991 sa stala zástupkyňou riaditeľa. Vyučovala hudobnú náuku – predmet, ktorý nie je veľmi obľúbený. Preto sa ho snažila žiakom sprístupniť láskavosťou, úsmevom a dobrou náladou. Sprevádzala žiakov na koncerty v Bratislavskej Redute, v opere SND, v Trnavskom divadle, v bratislavskom PKO, aby získavali kultúrny prehľad, zážitky a budovali si vzťah k prostrediu profesionálnych umeleckých inštitúcií. Ako zástupkyňa riaditeľa ZUŠ Senec sa podieľala na chode školy a organizácii vyučovania. Jej meno zostane navždy späté s touto školou, rovnako ako aj jej zodpovedný prístup a úžasná komunikácia s deťmi. Svojou neoceniteľnou a svedomitou prácou ovplyvnila mnohých absolventov – dnes už dospelých ľudí. Krátko vypomáhala hrou na organe v Kostole sv. Mikuláša v Senci.

Zdroj: Senec.sk