Pozvánka na verejné prerokovanie: Výzvy metropolitných regiónov a ich postavenie v budúcej politike súdržnosti po roku 2020

347

Metropolitné regióny sú hospodárskymi centrami rastu, poskytujú príležitosti na štúdium, výskum, inovácie a zamestnanosť, ktoré prirodzene priťahujú množstvo ľudí. Musia sa však vysporiadať so špecifickými výzvami spojenými s dopravou, životným prostredím a sociálnym začlenením, ako aj s rastúcim dopytom po službách spojených s obmedzenými finančnými zdrojmi, čo má významný vplyv na celkovú kvalitu života obyvateľstva.

Bratislavský kraj musí čeliť podobným výzvam ako ostatné európske metropolitné regióny. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba chcel poukázať na tieto špecifické výzvy metropolitných regiónov, a preto sa rozhodol vypracovať stanovisko na tému „Výzvy metropolitných regiónov a ich postavenie v budúcej politike súdržnosti po roku 2020“.

Hlavným cieľom stanoviska je lepšie identifikovať spoločné výzvy metropolitných regiónov, prínos podpory metropolitných regiónov z kohéznej politiky pre dopad na celé územie krajín ako aj vypracovať odporúčania pre lepšie zohľadnenie výziev metropolitných regiónov v novej kohéznej politike po roku 2020, a pritom zohľadniť aj väzby medzi mestami a vidiekom.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v utorok 9. júla 2019, od 11:00 do 12:30 v budove Európskeho výboru regiónov (Rue Belliard 99-101, 1040 Brusel), miestnosť JDE 51. Prerokovanie bude prebiehať v anglickom jazyku. Počas verejnej konzultácie môžu zainteresované strany sprostredkovať svoje pripomienky, pozície a odporúčania spravodajcovi, ktorý ich zohľadní pri príprave svojho stanoviska.

Ak máte akékoľvek písomné pripomienky alebo stanoviská relevantné pre danú tému, môžete ich poslať e-mailom na adresu coter@cor.europa.eu

Pre viac informácií navštívte oficiálnu webovú stránku.

Foto: EU