Predchádzanie vzniku BRO v obci Vlky

513

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Predchádzanie vzniku BRO.

Hlavným cieľom projektu Predchádzanie vzniku BRO v obci Vlky je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov. Bolo zaobstaraných 180 kompostérov do domácností a drvič drevnej hmoty.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov Envirofondu Slovenskej republiky (vo výške 31 000 €).

Okres: Senec

Obec: Vlky

Celkové výdavky projektu: 31 867 €

drvič drevnej hmoty