Úvod Pripomienkový formulár k Správe o hodnotení PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030)

Pripomienkový formulár k Správe o hodnotení PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030)

Pripomienkový formulár k Správe o hodnotení PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030) a k samotnému strategickému dokumentu

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Vyhradzujeme si právo editovať, mazať alebo nezverejňovať vulgárne a nemiestne záznamy.

  Pripomienky

  24.03.2021,10:59 – Martin Kugla PHSR BSK v materiáli Strategicko – programová časť navrhujem tieto zmeny:
  1. V časti B „Kľúčové projekty na úrovni priority“ na str. 18 v časti B „B. Modernizácia a skapacitnenie koľajovej dopravy na tratiach…“ doplniť do zoznamu tratí aj „trať 132 (smer Rusovce (/Rajka))“ Odôvodnenie: už po zrealizovaní spojky Ružinov (už sa rieši) sa skapacitní trať Žst Ba. Nové mesto – Žst. Petržalka na 6 vlakov/h v rannej špičkovej hodine (PUM BSK) a jej pokračovanie po Rusovce, resp. Rajky v intervale 2/3 vlaky/ h. a tak vytvorí predpoklady na využitie tejto trate pre potreby mestskej a prímestskej dopravy, a tým aj predpoklady pre budovanie TIOPov na tejto trati. (juho-východný smer, je najsilnejším tangenciálnym dopravným tokom v Bratislave). Mala by byť preto zahrnutá do priorít.
  1. V časti C „C. Rozširovanie existujúcej siete električkovej dopravy“ vypustiť z textu „Biskupickej radiály s napojením na TIOP Podunajské Biskupice.“ Odôvodnenie: Ako z Dopr. Generelu mesta, tak z prác na PUM BSK vyplynulo, že ek. efektivita resp. CBA električkovej trate do Pod. Biskupíc je nízka a voči ostatným alternatívam (využitie nových TIOPov na žel. tratiach, skapacitnenie trolej. dopravy) nekonkurencieschopná. (Možno v budúcnosti bude, ale určite nie v horizonte do 2030 a nemá byť prečo zaradená v prioritách do 2027)

  24.03.2021,10:59 – Elena Pätoprstá C.6.1.2 Kľúčové problémy a výzvy v oblasti Kvalitné a udržateľné životné prostredie doplnenie textu v „úvodzovkách“: • Podpora modernej infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo (budovanie zberných dvorov, separácia odpadu, polopodzemné kontajnery, „kompostárne pre pre kuchynský odpad , regionálne kompostárne pre viacero obcí“); • Energetické zhodnocovanie odpadov „a využitie odpadov v cirkulárne ekonomike a poľnohospodárstve regiónu“ (vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý vzniká na území mesta Bratislava [kompostáreň], riešenie problematiky aj na území mimo hl. m. SR Bratislavy, „opatrenia pre využitie kompostu v ekologickom poľnohospodárstve regiónu“); • Obehové hospodárstvo a predchádzanie vzniku odpadov • Zvýšenie energetickej efektívnosti, podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a zníženie uhlíkovej stopy (pri prevádzke budov [najmä budovy vo vlastníctve samospráv] a pri prevádzke verejného osvetlenia, podpora využívania OZE); • Ubúdanie lesov a bonitnej poľnohospodárskej pôdy, zmena klímy, husto zastavané územia, rast priemernej teploty (príprava územia na dopady zmeny klímy, obnova ovocných alejí, lesné porasty a viníc, „prechod na ekologické poľnohospodárstvo, využitie kvalitného kompostu z obecných kompostarní v poľnohospodárstve regiónu“)

  21.03.2021,18:44 – Matej Varga Vzhľadom na rozdrobenosť pozemkov by bolo vhodne keby bola riešená komplexná pozemková reforma, ktorá by zahŕňala pozemkové úpravy a prevod nevysporiadateľných pozemkov neznámych vlastníkov na štát/obec/samosprávny kraj a usporiadala aj rozdrobené vlastníctvo. Toto by malo za následok pozitívny vplyv na ekonomiku – využitie pozemkov na jednoduchšie obhospodárovanie, ale aj plánovanú výstavbu. V rámci pozemkových úprav by sa obhospodárované celky mohli zmenšiť a vymedziť vetrolamami a poľnými cestami, ktoré by pôsobilo proti erózii, mali vodozádržný a protipovodňový účel ako aj zvysenie biodiverzity. Pozemkovými reformami by sa vysporiadali aj pozemky pod existujúcimi komunikáciami a inými stavbami, zárovén by bolo možné vytvoriť koridory pri komunikáciách na budovanie cyklistických ciest, rozširovanie ciest a podbne, obce by získali pozemky na parky – verejnu zeleň, ale aj občiansku vybavenosť. Väčšina pozemkov vo vlastníctve neznámych vlastníkov je so záznamom starým 80 – 100 rokov a defakto buď dedič neexistuje (odúmrť) alebo sa zistiť nedá a v ostatných prípadoch ďalšími generáciami je nižšia a nižšia šanca na prededenie vzhľadom na desaťročia neprejavovaný záujem „dedičov“.

  21.03.2021,18:37 – Kvetoslava Kotrbova K častiam týkajúcim sa zdravotníctva: SKIZP už dlhodobo navrhuje aj posilnenie ďalších kompetencií regiónov v rámci zákona o zdravotnej starostlivosti (vytvorenie pracovnej pozície verejného zdravotníka samosprávneho kraja, vytvorenie možnosti podieľať sa na spolufinancovaní prevádzky zdravotníckeho zariadenia tam, kde nie je dostatočné financovanie zdravotnou poisťovňou, ale zdravotníckeho pracovníka na danom území pre obyvateľstvo treba a podobne) ako aj zákona o poskytovateľoch – najmä rozhodujúci vplyv na určovanie normatívov siete ambulantnej zdravotnej starostivosti tak, aby mohla byť priebežne flexibilne optimalizovaná.

  21.03.2021,18:32Kvetoslava Kotrbova K častiam týkajúcim sa zdravotníctva: Samosprávny kraj by v súvislosti s tvorbou multiprofesionálnych tímov ambulantnej zdravotnej starostlivoti mohol podporiť tvorbu modelu kompetencií jednotlivých profesií pôsobiacich v takýchto tímoch ako aj školenia týkajúce sa integrácie činností, efektívnej spolupráce a organizácie práce. V tejto súvislosti by mohli vzniknúť pracovné miesta koordinátorov tímovej spolupráce v ambulantnej zdravotnej starostlivosti ako aj sestier – case manažériek na koordináciu a zabezpečenie kontinuity a plynulosti poskytovania zdravotnej starostlivosti u jednotlivých prípadov pacientov.

  21.03.2021,18:29 – Kvetoslava Kotrbova K častiam týkajúcim sa zdravotníctva: Navrhujeme doplniť žiadať nevyhnutnú zmenu v zákone o zdravotnom poistení a zákone o zdravotných poisťovniach v tom zmysle, že sa posilní kompetencia územnej samosprávy v rozhodovaní o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, aby mohla byť aktuálne a priebežne optimalizovaná na základe požiadaviek a potrieb regiónu. Rovnako posilnenie pôsobenia regiónov na definovanie indikátorov kvality poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré by nemali definovať poisťovne, ale by mal existovať nezávislý orgán, napr. Inštitút kvality v zdravotníctve, ktorý by mohli vytvoriť samosprávy v spolupráci s komorami v zdravotníctve, aby bola kvalita (t.j. bezpečnosť a ochrana zdravia pacienta) tak zabezpečená, že v prvom rade zohľadňuje odborné zdravotnícke kritériá.

  21.03.2021,18:24 – Kvetoslava Kotrbova K častiam týkajúcim sa opatrení v oblasti zdravotníctva: V rámci alebo aj mimo Stratégie starostlivosti o zdravotnícky personál, kým bude vytvorená je potrebné urgentne vytvoriť a naplánovať potrebné preventívne  kapacity a pracovné miesta psychológov, liečebných pedagógov a verejných zdravotníkov pre ambulantné a ústavné zdravotnícke zariadenia na zabezpečenie odborných pracovných činností súvisiacich s elimináciou a prevenciou syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov.

  21.03.2021,18:21 – Kvetoslava Kotrbova V časti týkajúcej sa analyticko-strategických kapacít navrhujeme doplniť aj kapacity dlhodobého plánovania. Súčasná situácia v rezorte zdravotníctva je výsledkom absencie tohto prvku, keď sa nepočíta s tým, že príprava kvalitného lekára špecialistu trvá približne 10 rokov a teda potrebné kapacity je potrebné naplánovať a zabezpečiť včas vopred, aby v čase potreby boli potom k dispozícii

  21.03.2021,18:19 – Kvetoslava Kotrbova K častiam týkajúcim sa zdravotníctva: SKIZP navrhuje vypracovanie krátkodobej, strednodobej aj dlhodobej Stratégie starostlivosti o ľudské zdroje v zdravotníctve na úrovni regiónu. Nízke kapacity kvalifikovaného zdravotníckeho personálu poukazujú na to, že je potrebné sa priebežne zaujímať o ich potreby a problémy a adekvátne ich riešiť primeranými priebežnými motivačnými mechanizmami zotrvať vo výkone povolania na území SR, ktoré nemusia mať iba finančnú povahu ale napríklad povahu pomoci samosprávneho kraja so zabezpečovaním zdravot. potrieb na poskytovanie zdravotnej starosltivosti v nefinančnej podobe, pomoc s plánovaním a zabezpečovaním potrebného zdravotníckeho personálu, uľahčenie s administratívou a ďalšie, tak aby vykonávať zdravotnícke povolanie bolo opäť atraktívne a zároveň prijatie mechanizmov zabezpečujúcich dožitie v dôstojnej staroby po ukončení takejto služby verejnosti. Prípadne ďalších identifikovaných účinných nástrojov na uľahčenie ich práce.

  21.03.2021,18:13 – Kvetoslava Kotrbova K častiam týkajúcim sa opatrení v oblasti zdravotníctva: Navrhujeme zapracovať financovanie vytvorenia pracovných miest verejných zdravotníkov na riešenie infekčných ako aj chronických neinfekčných ochorení nielen na samosprávnom kraji ale aj v jednotlivých prirodzených regiónoch, prípadne mestách a obciach a na školách. Nielen aktuálne ale aj dlhodobé ukazovatele zdravia populácie ukazujú, že vznik takýchto pracovných pozícií v regiónoch je viac ako potrebný.

  21.03.2021,18:08 – Kvetoslava Kotrbova K častiam týkajúcim sa kapacít ambulantnej zdravotnej starostlivosti: Navrhujeme do dokumentu zapracovať, že okrem finančnej podpory vzniku pracovných miest pre primárnu ambulantnú zdravotnú starostlivosť sa alokujú finančné prostriedky aj na podporu vzniku pracovných miest pre multiprofesionálne tímy špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poisťovne nemajú zatiaľ žiadnu motiváciu takéto pracovné miesta tvoriť, avšak už súčasné teda nielen očakávané potreby obyvateľstva poukazujú na to, že takéto pracovné miesta a multiprofesionálne tímy v špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (taktiež s odkazom na nedostatok lekárov) sú potrebné: špecializované ambulantné centrá rýchlej diagnostiky a prevencie, špecializované ambulantné multidisciplinárne zdravotnícke konzultačné a hodnotiace centrá na podporu matiek s deťmi, multidisciplinárne geriatrické konzultačné a hodnotiace centrá, multidisciplinárne ambulantné centrá pre pacientov s demenciou a Alzheimerovým ochorením, multidisciplinárne ambulantné centrá pre pacientov s onkologickým ochorením, obdobne pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami,  špecializované multiprofesionálne ambulantné centrá pre rodiny s deťmi s deťmi s chronickým ochorením (diabetes, cystická fibróza, celiakia, hemofília, skleróza multiplex a podobne); pre rodiny a príbuzných s deťmi s postihnutím (telesné, zrakové, sluchové, mentálne, kombinované) alebo pre rodiny s deťmi nachádzajúcimi sa v ohrození zdravia vyplývajúceho z nepriaznivej životnej situácie a okolností (deti psychiatrických chorých rodičov, deti látkovo alebo nelátkovo závislých rodičov, deti osamelých matiek, deti s elektívnym mutizmom, deti nezamestnaných rodičov, deti chudobných rodičov a podobne); špecializované ambulantné multiprofesionálne centrá dlhodobej zdravotnej starostlivosti; špecializované tranzitné centrá ambulantnej zdravotnej starosltivosti – na zabezpečenie kvalifikovaného transferu, poradenstva, podpory a sprevádzania pacienta a jeho príbuzných a blízkych v záujme plynulého a plne profesionálneho prechodu pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti buď do domácej neformálnej, alebo do domácej krátkodobej alebo domácej dlhodobej zdravotnej starostlivosti/alebo do dlhodobej zdravotnej starostlivosti v domoch ošetrovateľskej starostlivosti/ alebo do zariadenia sociálnych služieb; multiprofesionálne poradne zdravia – na zabezpečenie primárnej prevencie na zisťovanie a elimináciu rizikových faktorov u relatívne zdravej populácie obyvateľstva a pod vedením verejného zdravotníka na riešenie epidemiologických záležitostí týkajúcich sa infekčných ako aj chornických neinfekčných ochorení.

  21.03.2021,17:56 – Kvetoslava Kotrbova K častiam týkajúcim sa zdravotníctva: S odkazom na časti dokumentu, v ktorých sa konštatuje nedostatok lekárov pre poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ich prestarnutý kmeň a nedostatok kapacít – v súlade s odporúčaniami Panelu expertov Európskej komisie o efektívnych spôsoboch investovania do zdravia  z 10. júla 2014, podľa ktorých sa primárna ambulantná zdravotná starostlivosť má poskytovať ako multiprofesionálna tímová (súčasťou tímu profesionálov primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti vedeným lekárom sú nielen sestry – zdôrazňujem, že nie iba jedna, na rozdiel od dlhodobo nevyhovujúcej situácie v SR – ale aj výživoví poradcovia, fyzioterapeuti, psychológovia, pracovní terapeuti, liečební pedagógovia, optometristi, podológovia, laboratórni diagnostici, verejní zdravotníci apodobne) za SKIZP navrhujem do dokumentu zapracovať ustanovenie, podľa ktorého bude finančne podporená tvorba pracovných miest pre vytvorenie takýchto multiprofesionálnych tímov vrátane podpory na školenia pre lekárov ako správne viesť tím profesionálnov z rozličných oblastí. Lekárom to umožní efektívne delegovať činnosti, ktoré vzhľadom na vlastné kapacity nemusia zabezpečovať sami a zároveň mať prehľad o kontinuite a komplexnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti vrátane potrebnej prevencie v podobe poradenstva a populačných preventívnych programov.

  21.03.2021,17:12 – Zeman Dobry den zacnite ako kraj riesit aj predmestia Bratislavy, obce v okoli Ba, hlavne v casti ktora je Ba-juh „slepe crevo seneckeho okresu“ co je uz prezitok a malo by to byt sucast Ba, maju nedostatok skol, skolok, rozbite cesty ziadne chodniky, atd. niektore obce nemaju ani riadny obchod, postu…

  19.03.2021,11:30 – Jan Korecky  V dokumente je to len vseobecne, dovolim si trochu konkretizovat: A co ochrana spodnej vody? Bratislava a okolie vdaka Slovnaftu, Apollke, Dimitrovke (Istrochem) stoji a stavia na obrovskych, nezmapovanych plochach do hlbky znecistenej pody, ktore znecistuju a ohrozuju najvacsiu zasobaren pitnej vody v Europe.

  Prejsť na obsah