Prístavba v Základnej škole s Materskou školou v obci Chorvátsky Grob

848

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Prístavba v Základnej škole s Materskou školou v obci Chorvátsky Grob.


Hlavnou funkciou realizovaného priestoru prístavby prepojovacieho krčka bolo rozšírenie jestvujúcich priestorov pre vzdelávanie (učebne) a zabráneniu dvojzmennej prevádzky. Prístavbu v Základnej skole s materskou školou tvorí Stavebný objekt SO 01 – prepojovací krčok, ktorý je osadený medzi jestvujúce objekty materskej a základnej školy a je pôdorysne obdĺžnikového tvaru o celkových vonkajších rozmeroch 17,80 x 7,95m a je tvorený 3 nadzemnými podlažiami.


Predmetom projektu bolo riešenie plošného, výškového a objemového usporiadania objektu budovy, slúžiacej pre potreby Základnej školy s materskou školou obce Chorvátsky Grob. Predložený návrh rešpektoval požiadavku investora na optimálnu zastavanosť parcely pri zohľadnení podmienok stanovených vo východiskových podkladoch. Situovanie vychádzalo z charakteru predmetnej parcely a z optimálneho riešenia zástavby pozemku s ohľadom na funkčné riešenie, denné osvetlenie a prevádzkovo – funkčné vzťahy. Dispozičné riešenie bolo podmienené priestorovými možnosťami lokality, možnosťou prístupu na pozemok, svetlo-technickými pomermi a funkciou stavby.


Z funkčného hľadiska je v časti pripojovacieho krčka na úrovni 1.NP situovaný hlavný resp. spoločný vstup do priestorov základnej aj materskej školy. Na 1.NP sa nachádza seminárna miestnosť. Na ostatných dvoch nadzemných podlažiach sú vytvorené priestory pre vzdelávanie (učebne) s hygienickým zázemím, ktoré budú slúžiť pre potreby základnej školy, ktorá je zároveň priamo prepojená s týmito priestormi. V časti prepojovacieho krčka bol vytvorený nový hlavný vstup, ktorým je možné sa dostať do priestorov materskej školy, taktiež jedálne a objektu základnej školy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a z externých zdrojov v rámci dotácie MŠVVaŠ SR (vo výške 180 228 €).

Okres: Senec

Obec: Chorvátsky Grob

Celkové výdavky projektu: 415 551 €

Nová prístavba Základnej školy s MŠ v obci Chorvátsky Grob
Nové učebne v Základnej škole Chorvátsky Grob