Regióny musia byť zapojené do obnovy EÚ po pandémii

435

Dňa 24. septembra sa počas zasadnutia komisie pre regionálnu súdržnosť (COTER) v Európskom výbore regiónov uskutočnila diskusia o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2021-2027 a o finančných nástrojoch, ktoré pomôžu pri obnove Európy po pandémii COVID-19 s generálnym riaditeľom DG Budget z Európskej komisie Gert-Jan Koopmanom. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba opakovane vyzval Európsku komisiu, aby do plánov obnovy priamo zapojila aj regióny a mestá.

Európski lídri sa na júlovom samite v Bruseli zhodli na návrhu viacročného finančného rámca (VFR) 2021-2027 navýšeného o dodatočné zdroje, ktoré budú použité na zelenú a digitálnu obnovu Európy po pandémii. Navrhovaný VFR je v sume 1.824 mld. EUR, z toho dodatočné financie na obnovu predstavujú 750 mld. EUR, na ktoré si EÚ spoločne požičia. Rozpočet však podlieha ratifikácii Európskeho parlamentu, ktorý nie je spokojný s jeho výškou a žiada dodatočné navýšenie VFR. Z dodatočných zdrojov na obnovu po pandémii  (Next Generation EU – NGEU) budú navýšené existujúce programy, ako napríklad kohézna politika v rámci nástroja REACT-EÚ, no najväčší podiel financií z NGEU bude sústredený v Nástroji na obnovu a odolnosť (RRF). Pre Slovenskú republiku budú k dispozícii zdroje z RRF až do výšky 6 mld. EUR v grantoch. Podmienkou získania financií je predloženie plánu reforiem Európskej komisii a plnenie cieľov, na ktorých sa SR s Európskou komisiou dohodne. V tomto pláne členský štát navrhne reformy, ktoré budú uskutočnené s cieľom dosiahnuť zotavenie krajiny po pandémii COVID-19. „Vláda SR pripravuje reformy, ktoré budú mať dopad na kvalitu života všetkých obyvateľov SR. Regióny však zatiaľ do prípravy reforiem zapojené neboli, no neskôr ich budeme musieť zavádzať do praxe. Podľa môjho názoru tieto reformy môžu byť úspešné iba ak budú mať územný rozmer. V opačnom prípade Slovensko premárni príležitosť využiť financie zmysluplne,“ vyjadril sa predseda BSK Juraj Droba. Ďalej doplnil, že je dôležité zapojiť regióny komplexne do vytvárania reforiem aj nastavenia čerpania eurofondov, aby sa zabezpečili synergie medzi zdrojmi z kohéznej politiky a nástroja na obnovu.

Predseda BSK Juraj Droba preto žiadal Európsku komisiu, aby členské štáty motivovala k vytvoreniu reformných plánov a hlavných iniciatív v súlade s princípom partnerstva. Zdôraznil, že regióny majú najlepšiu znalosť svojho územia a preto vedia pomôcť navrhnúť reformy podľa reálnych potrieb.  Predseda Droba Európskej komisii vytkol, že usmerňujúci dokument Európskej komisie k plánom obnovy a odolnosti neobsahuje žiadnu zmienku o potrebe zapájania lokálnych a regionálnych samospráv. „Väčšina opatrení na obnovu po pandémii je navrhnutá pre členské štáty, zatiaľ čo mnohé kompetencie, napríklad v oblasti starostlivosti o seniorov, sú v našich rukách. Budem v Bruseli aj cez Výbor regiónov presadzovať, aby sa na jeseň dohodli  jednoduché a flexibilné pravidlá, ktoré zabezpečia rýchly prístup k finančným prostriedkom pre regióny. Teraz sme v bode, ktorý bude mať vplyv na naše budúce generácie,“ uzavrel predseda BSK Juraj Droba.

Aktuálne v Bruseli prebiehajú rokovania medzi nemeckým predsedníctvom predsedajúcim v Rade EÚ, Európskym parlamentom a Európskou komisiou k viacročnému finančnému rámcu, novej legislatíve pre kohéznu politiku a nástrojoch na obnovu Európy po pandémii COVID-19. Cieľom je dosiahnuť dohodu na rozpočte čo najskôr, aby sa nové programové obdobie mohlo začať bez odkladu od budúceho roka. Okrem výšky VFR je rozporuplný spôsob splácania NGEU, podmienky čerpania zdrojov, otázka právneho štátu, zavedenie vlastných zdrojov EÚ a rabaty pre členské štáty, ktoré sú najväčší prispievatelia.

FOTO: BSK