Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure – dnes penzión a reštaurácia Krone

1922
Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure

Šľachtická kúria, dnes nazývaná Krone, je jednou z dominánt na námestí v centre Mestskej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur. Objekt mal to šťastie, že ho do vlastníctva získal investor s citom pre obnovu pamiatok – v r. 2006 ho od Mesta a rôznych vlastníkov odkúpil subjekt naviazaný na akciovú spoločnosť Bencont Group.

Motiváciou ku kúpe bol fakt, že ide o veľmi hodnotný dom priamo v srdci mesta a súčasne bolo možné kúpiť všetky časti uličného aj dvorového krídla, čo býva vo Svätom Jure obvykle problém vzhľadom na rozdrobenosť vlastníctva. Členovia menovanej spoločnosti majú tiež osobný vzťah k mestu a bohatá história objektu dávala tušiť, že práca na jeho obnove bude pre všetkých veľmi zaujímavou a unikátnou skúsenosťou.

Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure

Očakávanie, že dom odhalí novým majiteľom svoje skryté „poklady“ sa naplnilo. Bolo síce potrebné čakať deväť rokov, avšak nález bol skutočne potešujúci – v pravom rohu uličnej fasády, tesne pod strechou pri odkvape sa odlúpil kus omietky a odkryla sa tak renesančná výzdoba s maľovaným černo-bielym kvádrovaním. Prizvaný reštaurátor následne našiel aj ďalšie časti renesančnej výzdoby fasády a to v takom rozsahu a dochované v takej kvalite, že bolo možné celú plochu omietok a náterov na uličnej fasáde riešiť v duchu renesancie. Všetky nálezy sú prezentované ako kópie na rekonštrukčnej omietke. Je to prvá fasáda v centre Svätého Jura, ktorá v takejto ucelenej forme prezentuje obdobie renesancie v architektonickom vývoji mesta.

Ďalším nečakaným nálezom boli maľby dvoch uhorských kráľovských koruniek v prešovni, ktoré náhodne objavili štukatéri počas odstraňovania nevhodných náterov. Korunky sú datované do polovice 17. storočia a zatiaľ sa nepodarilo objasniť, prečo sú tu vyobrazené. Nepochybne sú však pre históriu objektu dôležité a vďaka nim bol objekt nazvaný Krone. Donedávna bol najstarším zistením majiteľom domu šľachtický rod Podmanických, ktorý ho vlastnil v druhej polovici 18. storočia. Novým archívnym výskumom bolo zistené, že tento dom získal v roku 1610 status kúrie a v tom období patril Jelšičovcom.

Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure

Práca na záchrane tohto starobylého domu priniesla mnoho zaujímavých zistení a vo výsledku príkladne obnovený a obdivuhodný objekt, avšak cesta k nemu nebola ľahká. Niektoré časti dvorového krídla boli v dezolátnom stave s narušenou statikou a dokonca sa zvažovala aj ich demolácia. Vlastníci sa však po konzultácii s pamiatkovým úradom rozhodli, že sa pokúsia všetky časti zachovať. Svoju úlohu v tomto procese zohral aj fakt, že dom bol v roku 2008 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Problematické časti domu sa podarilo stabilizovať spôsobom vhodným pre pamiatkové objekty a to vďaka statikom, ktorí mali v tejto oblasti bohaté skúsenosti.

Projektová príprava prebiehala veľmi dlho a plány boli viac krát menené. Jednak z dôvodu, že dom sa v priebehu plánovania stal kultúrnou pamiatkou a tiež kvôli hospodárskej kríze v rokoch 2008 – 2010, ktorá skomplikovala financovanie obnovy. Kontinuálne práce sa podarilo spustiť v roku 2012. Ako prvé sa riešili spomínané problémy s narušenou statikou – stabilizovali sa všetky nosné konštrukcie a tiež strešná konštrukcia. Objekt sa následne zastrešil a dostal nové okenné výplne, vyrobené podľa vzoru pôvodných. Dispozičné riešenia a funkcie sa v priebehu rokov menili a upravovali. Aj prístup vlastníkov sa vyvíjal – v priebehu prác sa objavovali rôzne nálezy, ktoré sa dokumentovali a projekt sa im prispôsoboval – čoraz väčší dôraz bol kladený na čo najvyššiu kvalitu pamiatkovej obnovy. Vlastníci prirodzene zverili vybrané časti objektu do rúk reštaurátora, ale veľmi dbali aj na kvalitu práce umeleckých remeselníkov – štukatérov, stolárov, kováčov, kamenárov, zámočníkov.

Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure
Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure

Objekt bol uvedený do prevádzky postupne – jedna časť v roku 2019 a celý objekt v lete r. 2020. Ako prvú mohli návštevníci vidieť kaviareň v uličnom krídle, ktorá pokračovala aj do časti dvorového krídla. Sprístupnené bolo za účelom tejto funkcie aj podbránie a časť dvora. Hlavná miestnosť kaviarne, z vchodom z ulice, bola miestnym obyvateľom známa ako bývalé mäsiarstvo a z tohto obdobia sa tu na podlahe zachoval keramický obklad s geometrickým vzorom, ktorý sa vlastníci „z nostalgie“ rozhodli zachovať ako pripomienku na tieto časy. V priestore kaviarne boli reštaurované omietky a opätovne bola vytvorená zaniknutá peniažková výzdoba na strope.

Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure
Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure

Postupne bolo sprístupnené aj horné poschodie uličného krídla, v ktorom je dnes reštaurácia. Dokončené boli aj práce na časti dvorového krídla, kde sa na poschodí a tiež v podkroví nachádzajú izby na ubytovanie hostí. Z dvora sa schodíkmi dole vstupuje do prešovne a z tej ešte hlbšie ďalšími schodíkmi do pivnice. V prípade obnovy prešovne stojí za zmienku fakt, že bola v strede predelená novodobou priečkou a polovica z nej bola zavezená zeminou až do výšky terénu – táto bola pri obnove prešovne vyvezená a priestoru bola vrátená jeho pôvodná hĺbka. Pivnica, ktorá nadväzuje na prešovňu, je pravdepodobne jednou z najstarších v meste, jej vek je odhadovaný na približne 500 rokov. Do podkrovia uličného krídla bola vstavaná konferenčná miestnosť. Priestor na takúto funkciu sa „otvoril“ vďaka použitiu kombinácie oceľovej a drevenej konštrukcie, pričom bol zachovaný pôvodný sklon a tvar strechy.

Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure
Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure
Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure

V celom objekte môžeme vidieť množstvo zachovaných originálnych prvkov. Zvláštnu pozornosť si zaslúži okrem iného aj množstvo obnovených interiérových dverí. Náročná bola tiež obnova kovového zábradlia na pavlači pozostávajúceho z mnohých častí. Od návrhu po realizáciu prebehol celý rok. Kópie zničených častí bolo možné odliať iba v zváračskom ústave v Bratislave. Kováč následne skladal nové a pôvodné komponenty do daného celku. Z kamenných prvkov prirodzene zaujme reštaurovaný portál na uličnej fasáde, ale napríklad aj zachovaná kamenná dlažba, ktorá dotvára atmosféru v podbrání.

V poslednej fáze bola dokončená nová stavba, ktorá je pokračovaním dvorového krídla. Je to konferenčno-ubytovací blok, ktorého objem, členenie, farebnosť a aj povrchová úprava boli dobre zvolené v kontexte daného historického prostredia. Objekt Krone je určite výborným príkladom komplexnej obnovy historickej budovy, súčasne osviežujúcou kombináciou „starého a nového“ a jeho návšteva môže byť inšpiráciou pre iných stavebníkov.

Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure