Sociálne služby pomáhajú rodičom detí so zdravotným znevýhodnením (PODCAST)

469

Keď sa rodičom narodí dieťa so zdravotným postihnutím, je to doslova šok. Rodina častokrát ani netuší, čo všetko sa ňu valí. Neraz si rodičia myslia, že to zvládnu sami. Opak je pravdou. Po čase sú unavení, vyhoretí. A čo je najdôležitejšie, bez potrebnej podpory a pomoci takémuto dieťaťu a jeho rodine môže dôjsť k ohrozeniu jeho vývinu a súčasne k riziku sociálneho vylúčenia dieťaťa a jeho rodiny.

Existujú však viaceré druhy sociálnych služieb, ktoré môžu rodičia a ich deti, po splnení podmienok stanovených v zákone o sociálnych službách, využívať.  Tieto sociálne služby zohľadňujú nielen individuálne potreby dieťaťa, ale aj potreby a možnosti jeho rodiny. Niektoré z nich sú v kompetencií obcí a niektoré v kompetencii vyšších územných celkov.  

Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb, z toho v siedmich z nich je možné poskytovať sociálnu službu aj deťom – a to v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v rehabilitačnom stredisku. Mladistvým so zdravotným postihnutím od 16 rokov je možné poskytovať sociálnu službu aj v zariadení podporovaného bývania. V prípade, ak je vývin dieťaťa z dôvodu zdravotného postihnutia ohrozený, rodičom a ich deťom do siedmich rokov veku je poskytovaná služba včasnej intervencie, a to nielen ambulantnou formou, ale aj terénnou formou v domácom prostredí.

Prvú pomoc nájdu rodičia na Úrade BSK v kancelárii prvého kontaktu pre oblasť sociálnych vecí, kde poradia, ako riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu, ako napr. vyplniť žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, či žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

V podcaste, ktorý vznikol v spolupráci s o. z. Rozvoj dieťaťa, sa dozviete, aké kompetencie má kraj, aké obec, ako treba zažiadať o sociálnu službu, ako sa pracuje s deťmi v zariadeniach a mnohé ďalšie užitočné informácie.