Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru je najstaršia umelecká škola na Slovensku (VIDEO)

1418

Škola vznikla ako Škola umeleckých remesiel a jej zriaďovateľom bola Obchodná a priemyselná komora mesta Bratislavy. Zakladateľom, organizátorom a prvým riaditeľom Školy umeleckých remesiel sa stal Josef Vydra, maliar, historik a teoretik umenia, významný etnograf a pedagóg. Počas svojho pôsobenia škola vychovala niekoľko generácií významných umelcov a odborníkov, ktorí sa nemalou mierou zaslúžili o rozvoj umeleckého diania na Slovensku a priblížili ho svetu.

Sú to také významné osobnosti ako Albín Brunovský, Andrej Rudavský, Jozef Jankovič, Anton Cepka, Vladimír Popovič, Jakub Klimo, Boris Hanečka, Milota Havránková, Svetozár Ilavský, Róbert Jančovič, Martin Kállay, Ľubomír Longauer, Milan Pagáč, Juraj Herz, Juraj Jakubisko, Jozef Bednárik, Zdena Studenková, Ján Zavarský a mnoho ďalších.

Súčasný program školy nadväzuje na progresívne a avantgardné ideové odkazy Školy umeleckých remesiel a vytvára základnú osnovu smerovania Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru. Škola ponúka študijné odbory propagačné výtvarníctvo, grafický dizajn, priemyselný dizajn, fotografický dizajn, keramický dizajn, dizajn a tvarovanie dreva, kameňosochárstvo, textilný dizajn, konzervátorstvo a reštaurátorstvo a propagačnú grafiku. Štúdium je 4-ročné a končí sa maturitnou skúškou. Učebné plány pozostávajú zo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. Učivo sa špecifikuje v jednotlivých študijných odboroch s dôrazom na syntézu teoretických, remeselno-technických a odborných výtvarných znalostí. Žiaci sú vedení k samostatnému riešeniu úloh, aby už v priebehu štúdia získali potrebnú výtvarnú i remeselnú zručnosť. Ťažisko odborného vzdelávania je zamerané na rozvíjanie individuálnej kreativity žiakov. Umelecká osobitosť pedagógov školy je nevyhnutným predpokladom tvorivej atmosféry a kvality školy. 

Aj tento rok otvára „ŠUPKA“ brány školy pre širokú verejnosť. Viac o štúdiu, odboroch, úspechoch, mimoškolských aktivitách sa môžete dozvedieť na Dňoch otvorených dverí, ktoré sa budú konať 25. novembra a 3. marca 2023. V prípade záujmu si môžete priniesť aj svoje práce na konzultáciu s odbornými pedagógmi.

Zdroj: supkaba.sk, Foto: BSK