Úvod Sociálne veci Otázky a odpovede Sociálne služby – registrácia

Sociálne služby – registrácia

Sociálne služby – registrácia

 • Podľa akého zákona postupuje vyšší územný celok pri registrácii poskytovateľov sociálnych služieb?

Vyšší územný celok postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

 • Aké údaje a doklady je potrebné predložiť k žiadosti o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb?

K žiadosti o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“) je potrebné predložiť údaje a doklady uvedené v § 64 zákona o sociálnych službách. Predmetné údaje a doklady sa predkladajú v štátnom jazyku. Sumár potrebných príloh k žiadosti je zverejnený na webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja.

 • Môžem poskytovať sociálnu službu aj bez zápisu do registra?

Nie, nakoľko oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra.

 • Stanovuje zákon o sociálnych službách kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb?

Zákon o sociálnych službách stanovuje kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb v § 84 zákona o sociálnych službách.

 • Pri akých samostatných odborných činnostiach je potrebné k žiadosti o zápis do registra predložiť právoplatné rozhodnutie o udelení akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky?

Predloženie kópie právoplatného rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o udelení akreditácie na samostatnú odbornú činnosť sa týka špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie.

 • Aké údaje a doklady je potrebné predložiť ku zmene štatutárneho orgánu právnickej osoby?
 1. Žiadosť o zmenu štatutárneho orgánu právnickej osoby, v ktorej bude uvedené meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt štatutárneho orgánu právnickej osoby. Žiadosť musí byť opatrená podpisom štatutárneho orgánu právnickej osoby.
 2. Ďalšie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov – vyplnená Príloha č. 3 – Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo kópiu výpisu z registra trestov nie staršiu ako 3 mesiace.
 3. Kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti (najvyššie dosiahnuté vzdelanie) – kópiu diplomu alebo kópiu maturitného vysvedčenia.
 4. Štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje  oprávnenie  na  právne úkony štatutárneho orgánu právnickej osoby – napr. osvedčenie, menovací dekrét, zápisnica, stanovy, (účelové zariadenia cirkvi, občianske združenia), štatút (neziskové organizácie), spoločenská zmluva (spoločnosti s ručením obmedzeným).
 • Aké doklady je potrebné predložiť ku zmene zodpovedného zástupcu za poskytovanie sociálnej služby?
 1. Žiadosť o zmenu zodpovedného zástupcu za poskytovanie sociálnej služby, v ktorej bude uvedené meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt navrhovaného zodpovedného zástupcu. Žiadosť musí byť opatrená podpisom štatutárneho orgánu právnickej osoby.
 2. Ďalšie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov – vyplnená Príloha č. 3 – Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo kópiu výpisu z registra trestov nie staršiu ako 3 mesiace.
 3. Kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti (najvyššie dosiahnuté vzdelanie) – kópiu diplomu alebo kópiu maturitného vysvedčenia.
 4. Kópiu dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3 zákona o sociálnych službách a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie (kópiu pracovnej zmluvy, z ktorej vyplýva funkcia zodpovedného zástupcu za poskytovanie sociálnej služby) a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie, alebo kópiu pracovnej zmluvy a náplň práce zodpovedného zástupcu za poskytovanie sociálnej služby – náplň práce je naviazaná na pracovnú zmluvu, alebo kópiu pracovnej zmluvy a poverenie zodpovedného zástupcu za poskytovanie sociálnej služby a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie – poverenie je naviazané na pracovnú zmluvu) – Príloha č. 6 Poverenie pre fyzickú osobu zodpovednú za poskytovanie sociálnej služby. To neplatí, ak je táto fyzická osoba spoločník právnickej osoby alebo člen právnickej osoby.
 5. Kópiu právoplatného rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o udelení akreditácie na odbornú činnosť (špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia), v ktorom bude zmena zodpovedného zástupcu za poskytovanie sociálnej služby zapracovaná.
Prejsť na obsah