Úvod Sociálne veci Registrácia sociálnych služieb Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Výmaz z Registra sociálnych služieb

Vyšší územný celok v zmysle § 68 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) rozhodne o výmaze z registra, ak poskytovateľ sociálnej služby

 1. a) bol zapísaný do registra na základe nepravdivých údajov alebo neúplných údajov,
 2. b) prestal spĺňať podmienky na zápis do registra,
 3. c) nespĺňa finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby podľa § 68 ods. 5 zákona o sociálnych službách; to platí len pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom,
 4. d) v lehote určenej vyšším územným celkom neznížil počet miest podľa § 69 ods. 2 zákona o sociálnych službách,
 5. e) písomne neoznámil vyššiemu územnému celku zmeny skutočností podľa § 65 ods. 4 zákona o sociálnych službách, a to ani po písomnej výzve vyššieho územného celku v lehote ním určenej,
 6. f) neposkytoval sociálnu službu dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo
 7. g) požiadal o výmaz z registra; táto žiadosť musí byť podaná najmenej 30 dní pred dňom skončenia poskytovania sociálnej služby.

Vyšší územný celok vymaže v zmysle § 68 ods. 2 zákona o sociálnych službách z registra poskytovateľa sociálnej služby, ak

 1. a) poskytovateľ sociálnej služby nezačal poskytovať sociálnu službu najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do registra,
 2. b) uplynie čas trvania poskytovania sociálnej služby,
 3. c) fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zaniklo oprávnenie na podnikanie,
 4. d) fyzická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zomrela, alebo
 5. e) právnická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zanikla,
 6. f) neverejný poskytovateľ sociálnej služby alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, neuložil výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, a to ani po písomnej výzve vyššieho územného celku v lehote ním určenej.

Oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 68 ods. 4 zákona o sociálnych službách zaniká odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výmaze z registra podľa § 68 ods. 1 zákona o sociálnych službách alebo odo dňa výmazu z registra podľa § 68 ods. 2 zákona o sociálnych službách.

Ak vyšší územný celok vykonal výmaz z registra podľa § 68 ods. 1 písm. a) a c) zákona o sociálnych službách, osoba môže byť zapísaná do registra najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výmaze.

Poskytovateľ sociálnej služby v zmysle § 68 ods. 6 zákona o sociálnych službách nespĺňa finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby, ak

 1. a) je v likvidácií, v konkurze alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 2. b) má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov.

Ak poskytovateľ sociálnej služby v zmysle § 69 ods. 1 zákona o sociálnych službách neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené vyšším územným celkom pri kontrole podľa § 81 písm. r) a s) zákona o sociálnych službách, vyšší územný celok rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu službu až do doby odstránenia zistených nedostatkov najdlhšie do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zákaze. Ak v tejto lehote poskytovateľ sociálnej služby neodstránil zistené nedostatky, vyšší územný celok rozhodne o výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra.

Ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení postupuje v rozpore s § 110l ods. 12 zákona o sociálnych službách, vyšší územný celok vyzve tohto poskytovateľa sociálnej služby, aby v lehote do troch mesiacov od doručenia výzvy znížil počet miest v zariadení na počet miest, ktoré mal pred ich zvýšením.