Úvod Sociálne veci Registrácia sociálnych služieb Žiadosť o zápis do registra – detská skupina

Žiadosť o zápis do registra – detská skupina

Žiadosť o zápis do registra - § 32a ods. 5 zákona o sociálnych službách - detská skupina

Plnoletá fyzická osoba môže poskytovať Službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine v zmysle § 32a ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) len na základe zápisu do Registra sociálnych služieb (ďalej len „register“), ktorý vedie vyšší územný celok.

V zmysle § 32a ods. 5 zákona o sociálnych službách sa v rámci Služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa a zabezpečuje záujmová činnosť. Neustanovuje sa v rámci tejto sociálnej služby povinnosť poskytovať stravovanie. V rámci bežných úkonov starostlivosti o dieťa je aj podávanie stravy prinesenej rodičmi, po zabezpečení jej hygienicky vyhovujúcim uchovaním, ohrevom a podaním stravy dieťaťu. Poskytovanie stravy prípravou jedla, varením, môže byť realizované výlučne na individuálnej dohode medzi rodičom a fyzickou osobou, ktorá túto sociálnu službu poskytuje.

Žiadosť o zápis do registra sa podáva v listinnej podobe alebo elektronickej podobe vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby.

K Žiadosti fyzickej osoby o zápis do Registra sociálnych služieb – § 32a – detská skupina Príloha č. 1 je potrebné predložiť nasledovné údaje a doklady:

  • Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu

– cenu za poskytovanie starostlivosti o dieťa si určuje fyzická osoba, ktorá prevádzkuje detskú skupinu

– cenník sociálnej služby musí obsahovať sumu úhrady osobitne za bežné úkony starostlivosti o dieťa a osobitne za zabezpečovanie záujmovej činnosti

– cenník sociálnej služby musí obsahovať spôsob platenie úhrady za sociálnu službu

– cenník sociálnej služby musí obsahovať podmienky platenia za sociálnu službu

  • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov/Čestné vyhlásenie

– predkladajú sa údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov – Príloha č. 2

– v prípade, ak fyzická osoba predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, nie je potrebné predkladať Prílohu č. 2

– v prípade fyzickej osoby, ktorá je štátnym občanom Ukrajiny, bezúhonnosť sa preukazuje čestným vyhlásením Príloha č. 3

  • Doklad preukazujúci oprávnenie užívať priestory v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie alebo dlhodobý pobyt ľudí, v ktorom sa bude starostlivosť v detskej skupine poskytovať

– priestory, v ktorých sa starostlivosť o deti bude poskytovať, musia byť určené na bývanie (napr. byty, domy, ubytovne, atď.) alebo dlhodobý pobyt ľudí

– predkladá sa napr. kópia listu vlastníctva, kópia nájomnej zmluvy alebo zmluvy o ubytovaní

– v prípade, ak fyzická osoba vlastní túto nehnuteľnosť, predkladajú sa údaje potrebné na vydanie výpisu z listu vlastníctva – Príloha č. 4

– v prípade, ak fyzická osoba predloží výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace, nemusí predkladať Prílohu č. 4

– v prípade, ak fyzická osoba nevlastní túto nehnuteľnosť, resp. nie je výlučným vlastníkom  nehnuteľnosti, predkladá aj písomný súhlas vlastníka, resp. všetkých vlastníkov nehnuteľnosti, že súhlasí/súhlasia s užívaním týchto priestorov na poskytovanie Služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine

  • Doklad preukazujúci oprávnenie na pobyt

– predkladá len fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Ukrajiny

Údaje a doklady sa predkladajú v štátnom jazyku.

Fyzická osoba podáva žiadosť o zápis do registra písomne v listinnej podobe počas úradných hodín osobne do podateľne, poštou alebo v elektronickej podobe do elektronickej schránky Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) v prípade, ak miesto poskytovania sociálnej služby je v územnom obvode BSK.

Žiadosť v súlade s vyššie uvedeným môže fyzická osoba podať:

  1. osobne do podateľne alebo poštou na adresu:

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16

P.O. Box 106

820 05 Bratislava 25

Úradné hodiny podateľne:

Pondelok  8:00 – 12:00                   13:00 – 15:30

Utorok     8:00 – 12:00                   13:00 – 15:30

Streda      8:00 – 12:00                  13:00 – 17:00

Štvrtok     8:00 – 12:00                  13:00 – 15:30

Piatok       8:00 – 12:00

  1. do elektronickej schránky BSK prostredníctvom elektronických služieb prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Pre elektronické vytvorenie a odoslanie podania v časti Elektronické služby je potrebné, aby sa poskytovateľ sociálnej služby vedel overiť prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu tzv. eID karty cez Ústredný portál verejnej správy.

O zápise do registra vyšší územný celok nevyhotovuje rozhodnutie a zápis do registra vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia všetkých dokladov. Vykonanie zápisu do registra spolu s výpisom z registra vyšší územný celok bezodkladne oznámi poskytovateľovi sociálnej služby doručením oznámenia do vlastných rúk.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť vyššiemu územnému celku všetky zmeny skutočností uvedených v § 63 a 64 zákona o sociálnych službách a deň začatia poskytovania sociálnej služby.

Príloha č. 1 – Žiadosť fyzickej osoby o zápis do Registra sociálnych služieb – § 32a – detská skupina

Príloha č. 2 – Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4 – Údaje potrebné na vydanie výpisu z listu vlastníctva

Prejsť na obsah