Stanovisko predsedu BSK Juraja Drobu k výzvam metropolitných regiónov pri čerpaní eurofondov po roku 2020

301
23 October 2019, 25th meeting of the COTER commission Belgium - Brussels - October 2019 © European Union / Nina Paukovic

Dňa 23.10.2019 sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba zúčastnil 25. zasadnutia Komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) v Európskom výbore regiónov (EVR). V rámci svojho ročného pôsobenia v EVR sa venuje problematike metropolitných regiónov, medzi ktoré patrí aj Bratislavský kraj, a od februára pôsobí ako spravodajca.

Na zasadnutí v Bruseli predložil svoje stanovisko Metropolitné regióny: výzvy a postavenie v rámci budúcej politiky súdržnosti po roku 2020, ktoré bolo členmi Komisie COTER schválené. Vo svojom stanovisku vyzdvihuje potrebu špecifického prístupu k metropolitným regiónom počas prípravy nového programového obdobia. „Jedná sa totiž o regióny, ktoré sú vo viacerých prípadoch štatisticky najbohatšie, no realita je často iná. Musia v dôsledku rastúcej urbanizácie čeliť množstvu výziev, ako napríklad narastajúcemu dopytu po kvalitných verejných službách a infraštruktúrach, problémom spojeným s bývaním, životným prostredím či spoločenským vylúčením a pritom nedisponujú dostatočnými zdrojmi vo vlastných rozpočtoch,“ uviedol Juraj Droba. Napriek týmto zložitým výzvam sú metropolitné regióny kľúčovými hráčmi pri implementácii politík EÚ, zabezpečujú konkurencieschopnosť EÚ v globálnom kontexte, sú centrami ekonomického rastu, inovácií a kreativity. Pri vhodne nastavenej podpore majú vysoký potenciál pomôcť pri spravodlivej distribúcii benefitov do územia a posilniť väzby medzi vidiekom a mestom, čo prispieva k prekonávaniu regionálnych rozdielov. Tieto regióny majú často výrazne limitovaný prístup k eurofondom kvôli ich vysokému HDP na obyvateľa. Tým sa v súčasnosti meria stupeň regionálneho rozvoja, ktorý však nezohľadňuje regionálnu paritu kúpnej sily a vychádza z národných priemerov, pričom sociálne, demografické, či environmentálne aspekty zohľadňuje iba okrajovo. Pre získanie komplexnejšieho obrazu predseda navrhuje použiť tzv. Index sociálneho rozvoja, ktorý na základe dát pomôže politikom nastaviť správne investičné priority v regiónoch. Predseda obhajuje väčšiu flexibilitu pre regióny v oblasti tematickej koncentrácie a určenia si podielu financií, ktoré budú investované do politického cieľa 1 – smart a politického cieľa 2 – green podľa reálnych potrieb a kapacít regiónov. Predseda BSK žiada, aby v Kohéznej politike EÚ po roku 2020 bola zohľadnená metropolitná dimenzia. „Pre správne nastavenie investičných priorít musia byť regióny zapojené do procesu prípravy Partnerských dohôd a samotných operačných programov komplexnejšie v rámci všetkých politických cieľov,“ uzavrel predseda BSK. Stanovisko bude predmetom hlasovania na Plenárnom zasadnutí EVR 4.-5. decembra a v prípade schválenia postúpené relevantným európskym inštitúciám ako oficiálne stanovisko európskych miest, obcí a regiónov.

Vzhľadom na zohľadnenie metropolitnej dimenzie v kontexte aktuálne prebiehajúceho prehodnotenia Územnej a Mestskej Agendy EÚ, odsúhlasila komisia COTER návrh predsedu BSK zorganizovať výjazdový seminár v Bratislave na tému „Budúcnosť metropolitných regiónov: ich pozícia a výzvy po roku 2020“. Seminár nadviaže na stanovisko a vytvorí priestor na diskusiu za prítomnosti expertov a politikov na úrovni EÚ a metropolitných regiónov, starostov a primátorov. Cieľom semináru je, v súčinnosti s Výborom pre regionálny rozvoj (REGI) Európskeho parlamentu, reagovať na najnovší vývoj v rámci príprav čerpania eurofondov po roku 2020. Seminár sa uskutoční na jar 2020 v Bratislave. 

FOTO: CoR