Staré Mesto pracuje na lepšom úrade nástrojom na dobré spravovanie verejnej správy

850

Pred rokom Staré Mesto vstúpilo do projektu s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Model je manažérskym nástrojom na dobré spravovanie akejkoľvek organizácie verejnej správy.

Počas uplynulých mesiacov zamestnanci mestskej časti, venovali veľkú pozornosť konkrétnym krokom smerujúcim k implementácii manažérstva kvality prostredníctvom tohto modelu.

Podporuje trvalé zlepšovanie prostredníctvom dôslednej aplikácie PDCA a teda  naplánuj – vykonaj – over – konaj. Vytvára podmienky pre kultúru výnimočnosti prostredníctvom 8 princípov, podporuje samohodnotenie organizácie, vzájomné učenie sa medzi organizáciami a tiež vzájomné porovnávanie sa s lepšími.

V júli 2019 Staré Mesto vytvorilo CAF tím zložený zo zamestnancov mestskej časti – jeho garantkou sa stala starostka Zuzana Aufrichtová. Tím prešiel školením, ktoré bolo zamerané na vysvetlenie modelu CAF a pochopenie jeho metodiky a v septembri zhodnotili fungovanie organizácie za uplynulé tri roky.

Koncom októbra prebehlo externé posúdenie odborníkmi a následne členovia tímu spoločne absolvovali pracovné stretnutie k tvorbe Akčného plánu zlepšovania. Pozornosť sa venovala námetom na zlepšovanie, ktoré boli zosumarizované v úvode každého kritéria samohodnotiacej správy.

V mesiacoch december 2019 až január 2020 sa finalizoval Akčný plán zlepšovania a začalo sa s plnením úloh, prostredníctvom ktorých by mestská časť rada zlepšila fungovanie úradu smerom dovnútra pre zamestnancov ako aj smerom von  k  obyvateľom.

V Akčnom pláne zlepšovania je zozbieraných viac ako 140 úloh. Niektoré úlohy sa priebežne už realizujú, časť z nich bude naplnená počas nasledujúcich dvoch rokov.

Všetky ďalšie zostávajú v zásobníku a ich plnenie bude naplánované v budúcom období.

Medzi úlohami môžeme nájsť napríklad: zisťovanie spokojnosti zamestnancov, zisťovanie spokojnosti obyvateľov/klientov mestskej časti, zavedenie elektronického obehu vybraných dokumentov, vytvorenie systému manažmentu problémov a iné.

Zdroj: Staré Mesto