Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova v Bratislave zaviedla duálne vzdelávanie v IT a elektronickom obchode

2712

Napriek súčasnej nie úplne ľahkej situácii a všetkému s ňou spojenému sa duálne vzdelávanie rozrastá o nových zamestnávateľov a odvetvia. Dôkazom je aj zamestnávateľ vstupujúci do duálu, spoločnosť Moitin s.r.o., ktorá bude od septembra pripravovať žiakov v študijnom odbore informačné a sieťové technológie.

Moitin aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova v Bratislave už majú skúsenosti s prepojením teoretického vzdelávania a praktickej prípravy, ktoré ich tiež viedli k vstupu do systému duálneho vzdelávania. „Motivovali nás dlhoročné skúsenosti pri spolupráci so školami, príprava budúcich zamestnancov podľa čo najreálnejších požiadaviek z praxe už počas štúdia,“ priblížil Slavomír Terezka z Moitin s.r.o.

Dualistom vo firme ponúkajú kompletné prepojenie laboratória, vzorkovej predajne a celého systému e-shopu, v ktorom bude prebiehať praktická príprava. Vybavenie laboratória e-commerce Lab je na vysokej technologickej úrovni, ale Terezka zdôrazňuje, že dôležití sú inštruktori a ľudia z praxe.

Podľa riaditeľky Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Hálova v Bratislave Ivety Šafránkovej bola jedným z dôvodov ich vstupu do systému duálneho vzdelávania snaha dokázať, že nie je dôležitý a prínosný iba pre učebné odbory. „Efektívne vzdelávanie v technických a informatických vedách musí byť konfrontované s realitou a smerovaním odboru a to je možné len prepojením školy so zamestnávateľmi,“ priblížila. V súčasnosti má škola v databáze viac ako 60 stabilne spolupracujúcich zamestnávateľov a systémom firemnej praxe prejdú všetci jej žiaci. Spoluprácou s Moitin by radi presvedčili aj ďalších zamestnávateľov v IT sektore, že systém duálneho vzdelávania je aplikovateľný aj v stredných priemyselných školách. „Ak sa nám to podarí, bude Moitin prvým, ale nie posledným v rade zamestnávateľov – našich partnerov v duálnom vzdelávaní. Zamestnávatelia obohacujú odborné vzdelávanie vlastnými myšlienkami, modernými technológiami, tvorbou pracovnej klímy a reakciou na potreby trhu,“ dodala.

Ako pripomína pani riaditeľka, konateľ spoločnosti Moitin, pán Terezka  je zároveň spoluautorom vzdelávacieho programu informačné a sieťové technológie a má jasnú predstavu o odbornej príprave žiakov a budúcich potenciálnych zamestnancoch, ktorým zabezpečil podmienky pre odborné vzdelávanie pod vedením profesionálnych inštruktorov. Koncepcia duálneho vzdelávania žiakov študijného odboru informačné a sieťové technológie je založená na problematike tzv. e-comerce. Žiaci nadobudnú v modernej, trendovej a hlavne absolútne reálnej podobe všetky potrebné kompetencie v oblasti elektronického podnikania, obchodu, analýz a databáz.

„Šesťročné skúsenosti nám jednoznačne preukazujú, že odbornou praxou u zamestnávateľov sa dynamizuje proces rozvoja odborných aj kľúčových kompetencií žiakov. Vstupom do duálneho vzdelávania deklarujú zúčastnené strany vyššiu úroveň svojich vzťahov. Je založený na viacerých zmluvných záväzkoch, no zároveň poskytuje zúčastneným stranám viac výhod. Pre školu znamená vyššiu uplatniteľnosť absolventov v praxi, pre rodičov a žiakov okrem iného aj finančné výhody, pre zamestnávateľov popri finančných výhodách predovšetkým kvalitné ľudské zdroje,“ uzavrela Šafránková.

V každom ďalšom školskom roku plánuje  Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova v Bratislave v študijnom odbore informačné a sieťové technológie v duálnom vzdelávaní prírastok desať žiakov. Víziou školy je rozšíriť duál aj na odbor elektrotechnika a neskôr multimédiá.