Stretnutie projektových partnerov k projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“/Projektpartnertreffen zum Projekt „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“

Modra dňa 12. júna 2019 hostila všetkých projektových partnerov na pracovnom stretnutí k projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT). Na stretnutí boli odprezentované pokroky v projekte – zrekonštruované priestory zámku v Jedenspeigene, pokračujúca rekonštrukcia kaštieli v Modre ako aj budovanie digitalizačného strediska. Partneri si zároveň dohodli postup pri realizácií ďalších aktivít v projekte a spoločné kroky,ktoré ich čakajú.

Stretnutie sa uskutočnilo pre potreby Projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.