Súťaž na predaj Polikliniky Tehelná sa ruší

978

Oznámenie o zrušení súťaže na predaj polikliniky s príslušenstvom a pozemkami zverejnila Poliklinika Tehelná na svojom webe. K tomuto kroku správca, spoločnosť MH Manažment, pristúpil z dôvodu nízkeho záujmu, ako aj z dôvodu, že spoločnosť vstúpila do rokovaní na úrovni samosprávy.

Verejná súťaž bola vyhlásená v júli tohto roku s pôvodným termínom na predkladanie ponúk do 20. septembra. Neskôr bola lehota predĺžená do 22. novembra.

Budova súčasnej polikliniky bola postavená v roku 1986 ako súčasť Ústavu národného zdravia mesta Bratislavy. Poliknika funguje od roku 2005. V súčasnosti ju spravuje spoločnosť MH Manažment, ktorá je nástupcom po zaniknutom Fonde národného majetku SR.

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom a pozemkami

Podľa bodu 9.3 Výzvy na predloženie ponuky Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže uvedené v tejto výzve, súťaž zrušiť alebo nevybrať žiadnu z predložených ponúk, pričom o zmene alebo zrušení súťaže bude bezodkladne informovať všetkých uchádzačov, ktorí sa prihlásili do súťaže, resp. ktorí predložili ponuky do súťaže, v závislosti od toho, kedy dôjde k zmene. Všetky zmeny, týkajúce sa tejto súťaže budú bezodkladne zverejnené Vyhlasovateľom na webovej adrese: http://poliklinikatehelna.sk/

Vyhlasovateľ verejnej súťaže Poliklinika Tehelná, a.s., Tehelná 26, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej len „Vyhlasovateľ”) realizovanej formou ponukového konania v kombinácii s následnou elektronickou aukciou na predmet zákazky „Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom a pozemkami”, ktorá bola zverejnená na webovom sídle Vyhlasovateľa http://poliklinikatehelna.sk/ dňa 01.07.2022 Vám v súlade s bodom 9.3 Výzvy na predloženie ponuky oznamuje zrušenie verejnej súťaže na predmet zákazky „Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvo a pozemkami“.

V súlade s bodom 9.5 Výzvy na predloženie ponuky uchádzač nemá právo si uplatniť u Vyhlasovateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže uvedených v tejto výzve alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím Vyhlasovateľa.