Systém hydraulickej ochrany podzemných vôd už 50 rokov chráni horný Žitný ostrov

632

Unikátny systém Hydraulickej ochrany podzemných vôd Slovnaft, známy pod skratkou HOPV, si pripomína tento rok 50. výročie spustenia do prevádzky. Jeho hlavnou úlohou je ochrana čistoty a monitoring kvality podzemných vôd horného Žitného ostrova, najväčšieho riečneho ostrova v Európe a najväčšieho zdroja pitnej vody v strednej Európe.

„Systém bol vybudovaný začiatkom 70. rokov minulého storočia ako reakcia na kontamináciu II. vodného zdroja v Podunajských Biskupiciach ropnými látkami. O úspešnosti ochranného systému svedčí redukcia znečistenia kontaminovaného územia a jeho udržiavanie pod areálom Slovnaftu. Zamorená plocha sa od roku 1973 zmenšila z 18 km2 na 0,42 km2,“ vysvetľuje Zsolt Novotný, riaditeľ spoločnosti VÚRUP, a.s., dcérskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktorá systém HOPV prevádzkuje.

„Ochranný systém tvorí spolu 799 hydrogeologických vrtov a pokrýva územie s rozlohou 80 km2, teda viac ako štvornásobok pôvodne znečisteného územia. Princíp ochrany spočíva v kontinuálnom čerpaní podzemnej vody pod rafinériou a v jej blízkom okolí, čo pod areálom vytvára tzv. veľkoplošnú hydraulickú depresiu,“ popisuje Štefan Marenčák, manažér HOPV spoločnosti VÚRUP.

Hydraulická depresia, teda lokálne zníženie hladiny podzemnej vody, má tvar lievika, čo podzemnú vodu z okolia vťahuje pod areál rafinérie. Monitorovacie vrty rozmiestnené v areáli a v širokom okolí rafinérie slúžia na pravidelný odber vzoriek a kontrolu kvality vody. Systém HOPV v rámci tohto monitoringu zachytil napríklad aj úniky toxických látok do podzemnej vody z Vrakunskej skládky, a upozornil tak na nutnosť jej sanácie.

O prevádzku a údržbu tohto unikátneho systému sa stará spolu viac ako 40 zamestnancov a zamestnankýň spoločnosti VÚRUP. Jeho prevádzka a údržba vyjde ročne na 6 miliónov eur. Za jeden rok sa systémom HOPV odčerpá 33,3 milióna m3 vody a zanalyzuje sa v priemere 7000 vzoriek odobratej podzemnej vody.

Systém HOPV zredukoval kontamináciu podzemných vôd zo 70. rokov minulého storočia na minimum a naďalej slúži ako dôležitá súčasť ochrany životného prostredia v okolí rafinérie. Činnosť rafinérie sa oproti minulosti výrazne zmenila a dnes je neporovnateľne bezpečnejšia a vďaka využívaniu najlepších dostupných technológií šetrnejšia k životnému prostrediu. „Systém HOPV dnes preto slúži nielen ako sanačný mechanizmus na dedičstvo z minulosti, ale predovšetkým na preventívny monitoring, ktorého výsledky sú dôležité aj pre samosprávy a štátne orgány,“ uzatvára Zsolt Novotný.

Pozrite si krátke video, ako systém HOPV funguje:

Zdroj: Slovnaft