Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu

Dňa 11. novembra 2009 vymenoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Krajskú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „krajská rada“), ktorá je poradným orgánom predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Pôsobnosť krajskej rady

Krajská rada plní najmä tieto úlohy:

a. prerokúva regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti,
b. prerokúva plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na úrovni samosprávneho kraja,
c. vyjadruje sa k návrhu žiadosti na zaradenie stredných škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení (ďalej len „sieť“),
d. vyjadruje sa k návrhu žiadosti na vyradenie stredných škôl a školských zariadení zo siete,
e. vyjadruje sa k návrhu žiadosti na zmenu v sieti,
f. prerokúva a odporúča samosprávnemu kraju predložiť návrh na zaradenie nového študijného odboru alebo učebného odboru a ich zameraní do sústavy odborov vzdelávania,
g. prerokúva a odporúča samosprávnemu kraju predložiť návrh na vyradenie existujúceho študijného odboru alebo učebného odboru a ich zameraní zo sústavy odborov vzdelávania,
h. vyjadruje sa k počtu tried prvého ročníka všetkých stredných škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja pre nasledujúce prijímacie konanie,
i. vyjadruje sa k návrhom na zriadenie centier odborného vzdelávania a prípravy,
j. vyjadruje sa k systému informovania žiakov a ich zákonných zástupcov o potrebách trhu práce a o kvalite odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Kontakt:

Krajská rada OVP
PaedDr. Igor Mariančík
referent oddelenia školstva
Úrad BSK, Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
igor.mariancik@region-bsk.sk

Štatút krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v BSK

Členovia

Predseda organizácia
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA BSK
Podpredsedníčka  
PhDr. Alžbeta Ožvaldová BSK
Členovia  
PaedDr. Anna Gabron RÚŠS v Bratislave
Mgr. Katarína Dubovanová Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ing. Juraj Majtán Slovenská obchodná a priemyselná komora
Ing. Jaroslav Juriga Slovenská živnostenská komora
Ing. Jozef Šumichrast, PhD. Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora, Bratislava
Ing. Peter Blubla RÚZ
Eva Matulová, dipl. as. Slov. komora medicínsko-technických pracovníkov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

PaedDr. Eva Klikáčová OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
PaedDr. Jozef Horák Územná školská rada
Andrej Hutta, MBA AZZZ SR
RNDr. Renáta Valeková Volkswagen Slovakia, a. s.
RNDr. Mária Smreková Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska
Mgr. Viera Kyselicová Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza
Ing. Mária Filová Zriaďovatelia stredných škôl zriadení rehoľou
Mgr. art. Tibor Ghillány Únia konzervatórií SR
Mgr. Andrej Lasz Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Mgr. Tomáš Polaščin Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania
Prejsť na obsah