Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Územná školská rada

Územná školská rada

Územná školská rada

Územná školská rada sa zriaďuje v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Členmi sú traja zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov a štyria zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy v sídle kraja alebo samosprávny kraj. Členmi územnej školskej rady sú ďalej jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja a jeden delegovaný zástupca regionálneho úradu školskej správy v sídle kraja.

Územná školská rada

je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania
plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky
plní funkciu rady školy ku školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy alebo samosprávny kraj, ak príslušná rada školy nie je zriadená (uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa)
funkčné obdobie je štyri roky.
Vyjadruje sa

a) k činnosti príslušného regionálneho úradu školskej správy v sídle kraja,
b) k činnosti orgánov príslušného samosprávneho kraja na úseku školstva,
c) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,
d) k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území samosprávneho kraja z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálnym podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení
zriadených samosprávnym krajom alebo regionálnym úradom školskej správy v sídle kraja,
e) k personálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení,
f) k požiadavkám samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
g) k návrhom na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,
h) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach.

Kontakt:

Územná školská rada BSK
Mgr. Oľga Zaťková
Odbor školstva, mládeže a športu
Úrad BSK
Sabinovská 16, P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25

olga.zatkova@region-bsk.sk
Telefón: 02/4826 4817
Mobil: 0948 681 727

Členovia

Územná školská rada má 4-ročné funkčné obdobie. Jej ustanovujúce zasadnutie sa uskutočnilo 9.1.2023.

Predseda
PaedDr. Juraj Jánošík 

Podpredseda
doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.

Členovia:
Ing. Daniel Adamko, PhD.
Mgr. Viera Babišová
Ing. Peter Blažej
Ing. Félix Dömény
Karina Cíleková Habšudová
Mgr. Monika Ignácová
Mgr. Miroslava Kubincová
Ing. Peter Pavlík
Mgr. Katarína Stančeková