Centrum pre rodiny v kríze

Centrum pre rodiny v kríze je sociálny program Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý funguje od 1. januára 2009. Základným cieľom Centra pre rodiny v kríze je poskytnúť komplexnú, administratívne nenáročnú a bezplatnú pomoc členom rodiny, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii. Centrum sprevádza rodinu od náhleho vzniku akútnej krízovej situácie až do vyriešenia a zaradenia späť do bežného života. Poskytuje komplexné sociálne a psychologické poradenstvo celej rodine (resp. tým členom, ktorí prejavia záujem). Komplexnosť služieb ocenia najmä tí, ktorých situácia je komplikovaná a týka sa buď viacerých členov rodiny alebo viacerých problémov a nevedia inde nájsť potrebnú pomoc.

Služby Centra sú určené trom cieľovým skupinám:

 • pre rodiny, kde rodič alebo dieťa je vo/po výkone trestu
 • pre rodiny s deťmi pred, počas alebo po rozvode
 • pre rodiny s deťmi s poruchami správania a s poruchami ADHD a ADD (t.j. deti hyperaktívne a deti s poruchami pozornosti, ktoré majú problémy v správaní, v škole, v nadväzovaní a udržiavaní vzťahov, ťažkosti so sebaovládaním, vlastnou agresivitou a často dôsledkami trpia aj celé rodiny)

Práve tieto služby sú v bratislavskom regióne nedostatkové a pri prieskume potrieb rodín s deťmi sa ukázali ako najviac potrebné. Počas prvého roku realizácie sociálneho programu pomohlo Centrum približne 200 rodinám, pričom so 75 rodinami odborní pracovníci intenzívne pracovali. Klienti Centra mali možnosť využívať poradenské služby sociálnych pracovníkov, psychológov a terapeutov. Centrum pre rodiny v kríze pomáha zlepšiť dostupnosť služieb v rámci siete na území bratislavského kraja.

Centrum pre rodiny v kríze vykonáva aktivity pre klientov bezplatne.

Pomoc pre rodiny, kde je rodič alebo dieťa vo/po výkone trestu

Centrum pre rodiny v kríze ponúka poradenské služby rodinám s neplnoletými deťmi v Bratislavskom kraji, kde rodič alebo dieťa nastupujú, sú alebo boli vo výkone trestu odňatia slobody, v reedukačnom zariadení, resp. boli podmienečne odsúdení.

Rodinám poskytujeme:

 • sociálne poradenstvo terénnou alebo ambulantnou formou – poradenstvo priamo v rodine, individuálne stretnutia alebo stretnutia s celou rodinou zamerané na zvládnutie náročnej životnej situácie
 • vypracovanie životného programu klienta počas prvých troch mesiacov po prepustení z výkonu trestu
 • špecializované programy vo forme tréningov – tréningy zamerané na rozvoj sociálnych zručností, riešenia konfliktov, tréning asertívneho správania sa, motivačné programy zamerané na zmenu životných postojov
 • iné – v prípade záujmu Vám vieme ponúknuť alebo odporučiť aj iné odborné služby (poradenstvo psychológa, právnika…)

Partnerom sociálneho programu Bratislavského samosprávneho kraja pre uvedenú cieľovú skupinu je občianske združenie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov.

Kontakt:
Mgr. Miroslava Albertová
odborný poradca
Tel.:: 0918 366 084
E-mail: miroslava.albertova@assp.sk

Pomoc pre rodiny s deťmi pred, počas alebo po rozvode

Centrum pre rodiny v kríze poskytuje psychologické poradenstvo rodinám s neplnoletými deťmi v Bratislavskom kraji v prípade, ak sa ocitli v kríze pred, počas a po rozvode a v prípade, ak vzniká náročná situácia, ktorú nezvláda jeden z rodičov, prípadne obidvaja rodičia alebo dieťa.

Rodinám ponúkame individuálne psychologické poradenstvo pre rodičov a deti.

dospelých klientov je zamerané najmä na:

 • hľadanie zdravých štruktúr vo vzťahu s možnosťou záchrany manželstva a sanácie rodiny,
 • v prípade jednoznačného rozhodnutia pre rozvod spoločné plánovanie a stanovenie pravidiel rozvádzajúcich sa partnerov vo vzťahu medzi sebou, ako i k deťom,
 • spracovanie ťažkej životnej situácie rozvodu, prijatie rozvodu, spracovanie odchodu a straty partnera/partnerky,
 • výchovné stratégie vo vzťahu k deťom,
 • dohoda rodičov ohľadom starostlivosti o deti po rozvode a výchovné stratégie vo vzťahu k deťom, rozdelenie financií, voľný čas,
 • práca s negatívnymi emóciami bez prenosu na deti,
 • riešenie konfliktov, predchádzanie domácemu násiliu.

detí je poradenstvo zamerané najmä na:

 • spracovanie a prijatie ťažkej situácie v rodine
 • posilňovanie vzťahu k obom rodičom
 • párové poradenstvo pre rodičov
 • rodinnú terapiu zameranú na vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny

Partnerom sociálneho programu Bratislavského samosprávneho kraja pre uvedenú cieľovú skupinu je občianske združenie Poradenské  centrum Nádej.

Kontakt:
Mgr. Adriana Havašová
odborná poradkyňa
Tel.: 0905 463 425
E-mail: office@centrumnadej.sk

Pomoc pre rodiny s deťmi poruchami správania a s poruchami ADHD a ADD

Centrum pre rodiny v kríze ponúka poradenské služby pre rodiny s neplnoletými deťmi v Bratislavskom kraji, ktoré majú problémy vyplývajúce z diagnóz ADHD a ADD a deťmi s poruchami pozornosti, ktoré majú problémy v správaní, v škole, v nadväzovaní a udržiavaní vzťahov, ťažkosti so sebaovládaním, vlastnou agresivitou a často dôsledkami trpia aj celé rodiny, ako aj pre deti s poruchami správania.

Poradenské služby sú bezplatné.

Rodinám ponúkame tieto služby (možnosť výberu, o ktoré má rodina záujem):

 • individuálne poradenstvo – individuálne konzultácie s rodičom, spoločné sedenia s rodičmi a dieťaťom zamerané hlavne na výchovné otázky, zlepšenie vzťahov rodič – dieťa a zvládanie problémov plynúcich z diagnózy dieťaťapodporné detské skupiny – zamerané na spoznanie správania detí, podporu ich sebavedomia a sebaovládanie, práca s deťmi na ich schopnosti riešiť konflikty, vytvárať si kvalitné vzťahy s rovesníkmi, atď.
 • podporné rodičovské skupiny – otvorené (svojpomocné) skupiny rodičov, kde môžu rodičia čerpať podporu a inšpiráciu navzájom a kde sa môžu dozvedieť viac o sebe a svojom dieťati
 • terénnu sociálnu prácu (konzultácie priamo v rodine) – poradenstvo zamerané na spoznanie a zlepšenie vzťahov v celej rodine a podporu vo výchove detí
 • spoločné aktivity pre celé rodiny – tréning vzájomnej komunikácie, spolupráce, riešenia problémov interaktívnou formou.

Partnerom sociálneho programu Bratislavského samosprávneho kraja pre uvedenú cieľovú skupinu je občianske združenie Detský fond Slovenskej republiky.

Kontakt:
Mgr. Simona Pretzová
Tel.: 0911 564 355
E-mail: zdravevztahy@dfsr.sk