Úvod Úrad BSK Územné plánovanie a GIS Kompetencie Oddelenia územného plánu a GIS

Kompetencie Oddelenia územného plánu a GIS

Kompetencie Oddelenia územného plánu a GIS

Oddelenie územného plánovania a GIS patrí pod odbor Územného plánovania, GIS a životného prostredia. Pôsobnosť Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK), oddelenia na úseku územného plánovania vyplýva zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Pôsobnosť BSK v oblasti územného plánovania vyplýva zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, kde samosprávny kraj v zmysle § 4 vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja, obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov, podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, vytvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia, podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja, rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov.

V zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti aj na úseku územného plánovania v zmysle § 3 písm. f) tohto zákona, a to:

 1. obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,
 2. pôsobnosť orgánu územného plánovania,
 3. schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,
 4. schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí.

Zabezpečovanie výkonu územnoplánovacej činnosti vyplýva z postavenia Bratislavského samosprávneho kraja ako orgánu územného plánovania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Predstavuje to najmä nasledovné činnosti:

 • obstarávanie územnoplánovacích podkladov (ďalej len ÚPP) regiónu a udržiavanie ich aktuálneho stavu,
 • obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií (ďalej len ÚPD) regiónu a udržiavanie ich aktuálneho stavu

Obstarávanie ÚPP, ÚPD regiónu je zabezpečované prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a stavebného zákona a uskutočňuje sa v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona. Táto osoba nemôže byť súčasne spracovateľom ňou obstarávaných ÚPP alebo ÚPD.

Jednotlivé činnosti súvisiace s obstarávaním ÚPD vyplývajú z § 19a stavebného zákona a zahŕňajú:

a) prípravné práce,
b) zabezpečovanie spracovania prieskumov a rozborov,
c) zabezpečovanie spracovania zadania a jeho prerokovanie,
d) zabezpečenie spracovania konceptu riešenia ÚPD, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
e) zabezpečenie spracovania návrhu ÚPD, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
f) prípravu podkladov pre schválenie návrhu ÚPD,
g) zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti ÚPD, uloženie ÚPD a vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu (Ministerstvu dopravy a výstavby SR).

V rámci činností oddelenia súvisiace s obstarávaním ÚPP, ÚPD, vykonáva oddelenie napr.:
– zverejňovanie oznámenia v procese obstarávania ÚPD a ÚPP spôsobom v mieste obvyklým (o začatí obstarávania, o prerokovaní zadaní, ÚPP, konceptu riešenia a návrhu ÚPD),

 • zverejňovanie ÚPD a ÚPP v procese prerokovania k verejnému nahliadnutiu, organizovanie verejného prerokovania so zabezpečením všeobecne zrozumiteľného výkladu,
 • prijímanie a vyhodnocovanie stanovísk a pripomienok vznesených v rámci prerokovania ÚPD a ÚPP v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
 • zverejňovanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorými sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD.

Pôsobnosť zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku predstavuje aj zabezpečovanie výkonu vyplývajúceho z postavenia Bratislavského samosprávneho kraja ako dotknutého samosprávneho kraja v procese územného plánovania, a to najmä:

 • spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja ako orgánu územného plánovania k predloženým zadaniam urbanistických štúdií regiónu podľa § 4 ods. 3 stavebného zákona,
 • spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja vydávaných v rámci prerokovaní ÚPP a ÚPD podľa § 20 až § 23 stavebného zákona,
 • spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja ku koncepčným, strategickým materiálom a dokumentom regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovne z hľadiska koordinácie územno-technických vzťahov,
 • spolupráca pri zabezpečovaní výkonu obstarávateľskej činnosti na výber spracovateľov ÚPD, resp. ÚPP v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • spolupráca na vytváraní koncepcie územného rozvoja samosprávneho kraja a utváraní predpokladov pre optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov obcí a ostatných prvkov svojho územia,
 • poskytovanie informácií a odborných konzultácií pre verejnosť o možnosti a spôsobe využitia územia samosprávneho kraja,
 • vytváranie a aktualizácia geografického informačného systému rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja.
Prejsť na obsah