Úvod Úrad BSK Územné plánovanie a GIS Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj

Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj

Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN R BSK boli schválené Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 29.09.2017 uznesením č. 94/2017 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZN BSK č.3/2017 zo dňa 29.09.2017 s účinnosťou od 26.10.2017.

Záväzná časť:

Záväzné regulatívy územného rozvoja BSK a verejnoprospešné stavby
Výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Smerná časť:

Smerná textová časť
Prílohy

Grafická časť:

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
Výkres verejného dopravného vybavenia
Výkres energetiky, telekomunikácií a informačných sietí
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES

Pre ľahšiu orientáciu v Územnom pláne regiónu BSK a jeho zmenách a doplnkoch zverejňujeme úplné znenie územnoplánovacej dokumentácie, ktoré nebolo predmetom schvaľovania, je len technické a nemá právnu záväznosť.

Úplné znenie – textová časť:

Úplné znenie smerná časť
Úplné znenie záväzná časť