Úspešná Stredoškolská odborná činnosť na gymnáziu v Malackách

942

V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti boli študenti malackého gymnázia opäť úspešní. Zo svojimi prácami získali jedno prvé miesto, tri druhé a dve tretie miesta. SOČ má na gymnáziu v Malackách dlhoročnú tradíciu. Každoročne je v krajskom alebo celoslovenskom kole niekoľko prác študentov tejto školy úspešných.

Stredoškolská odborná činnosť je na gymnáziu v Malackách súčasťou školského vzdelávacieho programu, zapájajú sa do nej študenti tretích ročníkov. Teoretické základy pre školský výskum získavajú na hodinách akademických predmetov. Slovenský jazyk a predmet Interaktívne spracovanie informácií učia žiakov postupy spracovania získaných údajov a rozvíjajú ich prezentačné zručnosti. Prínosom pre SOČ je aj predmet Experimentálne vedy, v rámci ktorého majú študenti školy možnosť realizovať svoje bádateľské aktivity.

Konzultantmi študentov sú učitelia školy, externí konzultanti – experti z radov rodičov, inštitúcií, ale tiež niektorých vysokých škôl, s ktorými má škola v tomto smere výbornú spoluprácu.

Výsledky krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti