Stredná škola na Hlinickej má cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov. Prepája vzdelávanie s trhom práce

1225

Na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave bol vo štvrtok 12.1.2023 slávnostne otvorený cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov. Ide o zostavu technických zariadení pre praktické vyučovanie. Ide o prvý takýto projekt na území Bratislavského kraja. Doteraz sa žiaci mohli vzdelávať na cvičnom polygóne v Bánovciach nad Bebravou a v priebehu tohto roka by mal pribudnúť ďalší v Trnave. Dokopy tak bude mať Západoslovenská distribučná, člen skupiny ZSE, na svojom distribučnom území tri odborné cvičiace priestory.

Klesajúci počet prihlášok žiakov na stredoškolské štúdium elektrotechniky v posledných rokoch si vyžaduje aktívnu spoluprácu zamestnávateľov so školami. Demografický vývoj a stále užší výber uchádzačov na trhu práce núti distribučné spoločnosti hľadať efektívne možnosti výchovy budúcich zamestnancov už v radoch žiakov stredných škôl.

„Duálne vzdelávanie je už stabilnou súčasťou mnohých firiem elektroenergetického sektora a aj rodičia žiakov reagujú na túto možnosť vzdelávania stále viac a veľmi pozitívne.  Hovorí sa, že deti sú naša budúcnosť – o to viac to platí pre nás, energetikov. Žiaci v duálnom vzdelávaní sú vďaka odbornej systematickej praxi lepšie pripravení na prácu v našej spoločnosti. Západoslovenská distribučná bude v nasledujúcej dekáde zažívať výraznú demografickú obmenu, na zabezpečenie plynulého nástupníctva je pre nás spolupráca s odbornými strednými školami kľúčová,“ uviedol Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE. 

Západoslovenská distribučná má aktuálne v rámci duálneho vzdelávania 37 žiakov, konkrétne na Strednej odbornej škole Informačných technológií v Bratislave je ich 8. Aktuálne je v duálom vzdelávaní otvorený odbor Mechanik elektrotechnik, zameranie silnoprúd.

„Školstvo a vzdelávanie je pre Bratislavskú župu priorita číslo jeden. Modernizujeme stredné odborné vzdelávanie, pretože si uvedomujeme, že prax a trh práce potrebuje šikovných a kvalitných odborníkov. Podporujeme tiež zapojenie žiakov do systému duálneho vzdelávania, okrem iného aj tým, že všetci žiaci zapojení do tzv. duálu majú zvýhodnenú cenu ubytovania v našich internátoch a cenu obedov v našich jedálňach. Žiaci takto spoznajú reálne prostredie, pomery a väčšina z nich si nájde zamestnanie už počas štúdia. Prípadne si rovno po škole môžu založiť vlastnú firmu. Aktuálne máme v systéme duálneho vzdelávania zapojených takmer 350 žiakov z 18 stredných odborných škôl a viac ako 100 zamestnávateľov. Rovnako však investujeme do rekonštrukcie a modernizácie centier odborného vzdelávania a prípravy napríklad na Hliníckej, Ivanskej ceste, na Farského, či v Ivanke pri Dunaji,“ ozrejmil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Duálne vzdelávanie je dôležité predovšetkým na získanie potrebnej praxe. Viaceré činnosti, ktoré sú súčasťou praktického výcviku, žiaci nemôžu vykonávať priamo v prevádzke – či už pre chýbajúce školenia a osvedčenia na práce vo výškach alebo pre svoj vek. Preto Západoslovenská distribučná prináša výcvikové komponenty priamo do škôl. Partnerstvo ZSD prináša školám moderné technológie a zariadenia využívané v reálnej prevádzke, čím zároveň zlepšuje a obohacuje vyučovací proces a tiež lepšie pripravuje budúcich absolventov na uplatnenie na trhu práce.

Súčasťou cvičného polygónu na SOŚ informačných technológií v Bratislave je – vzdušné izolované a neizolované vedenie nízkeho napätia na podperných bodoch s prepojením do podzemných káblových vedení cez RIS (rozvodné istiace skrine), s napojením domových a priemyselných prípojok a inštaláciou meracích zariadení (elektromerov).

Vďaka novému cvičnému polygónu získajú žiaci možnosť naučiť sa to, čo budú reálne využívať v praxi a trénovať pracovné postupy modernej energetiky. Všetky zariadenia na cvičnom polygóne sú v bez-napäťovom stave, aby na nich mohli žiaci bez rizika pracovať. Žiaci si môžu vyskúšať všetky montážne práce, inštalácie, merania zemničov a identifikácie podzemných vedení, ktoré sa realizujú v našej spoločnosti na nízkom napätí. Získajú praktické skúsenosti napr. pri zapájaní domového rozvádzača, elektromera, ale aj pri práci na opravách a prevádzkových činnostiach nadzemných a podzemných vedení distribučných sietí nízkeho  napätia. V regióne Bratislava môžu následne žiaci vyšších ročníkov v duálnom vzdelávaní ZSD využiť získané skúsenosti, pod vedením vlastného majstra odborného výcviku ZSD, priamo pri výstavbe distribučných sietí nízkeho napätia. Západoslovenská distribučná spolupracuje so školami na všetkých úrovniach. Najintenzívnejšia spolupráca je práve so strednými odbornými školami.

„Aktuálne spolupracujeme so 16 strednými odbornými školami formou odbornej celoročnej alebo maturitnej praxe a duálneho vzdelávania. Žiakov základných škôl sa snažíme osloviť pre toto zaujímavé povolanie prostredníctvom organizovania dní otvorených dverí a odbornými súťažami, do ktorých sa môžu zapájať počas celého roka. Študentom vysokých škôl ponúkame štipendijný program, rovnako u nás môžu konzultovať bakalárske a magisterské diplomové práce. Absolventom stredných a vysokých škôl ponúkame špeciálny program POWER, v rámci ktorého absolvujú niekoľko pracovných rotácií, aby si nakoniec sami vybrali prácu, ktorá ich najviac osloví. To všetko pod vedením odborného garanta,“ uviedla Silvia Truchanová, riaditeľka divízie pre ľudské zdroje.

Fotografie zo slávnostného otvorenia si môžete pozrieť KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ.