V Bruseli o budúcnosti kohéznej politiky

373

Najväčšie verejné podujatie venované regionálnej politike v Európe, Európsky týždeň regiónov a miest, sa 9. až 12. októbra 2018 uskutočnilo v Bruseli. Zúčastňuje sa ho približne 6 000 účastníkov a každoročne sa zapája aj Bratislavský kraj. V rámci jeho už 16. ročníka sa Bratislavský samosprávny kraj podieľal na príprave odborného workshopu na tému Rast hlavných miest a regiónov Európy po roku 2020.

Ide o štvordňové podujatie s viac ako 100 workshopmi, diskusiami a výstavami, v rámci ktorých si môže odborná verejnosť vymieňať skúsenosti a príklady osvedčených postupov v oblasti regionálneho a mestského rozvoja,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. 

Návštevníci Európskeho týždňa regiónov a miest sa aj tento rok mohli zúčastniť workshopu organizovaného Kanceláriou Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli v spolupráci s partnermi zo Siete hlavných miest a regiónov (Capital Cities and Regions Network). Hlavným cieľom interaktívneho workshopu bolo informovať účastníkov o súčasnom stave politických debát o budúcom rozpočte Európskej únie a to najmä v súvislosti s budúcnosťou politiky súdržnosti a prezentovať pozíciu k zverejneným nariadenia z úrovne regiónov. Zámerom bolo aj umožniť účastníkom vzájomne zdieľať úspešné príklady o tom, ako hlavné mestá a regióny využívajú financovanie z prostriedkov Európskej únie v rámci vlastných stratégií a programov rozvoja.

Bratislavský samosprávny kraj na workshope zastupovala Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, ktorá prezentovala jeho pozíciu k návrhu nariadení týkajúcich sa budúcnosti kohéznej politiky Európskej únie, ktoré Európska komisia zverejnila koncom mája. Vo svojej prezentácii sa venovala aj argumentom v prospech financovania metropolitných regiónov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Metropolitné regióny čelia špecifickým výzvam v oblastiach ako doprava, sociálna inklúzia či životné prostredia. Považujem preto za zásadné, aby zostali v centre pozornosti kohéznej politiky Európskej únie aj po roku 2020“, zdôraznila Barbora Lukáčová, ktorá rovnako vyzdvihla prínos Siete hlavných miest a regiónov predstavujúcej dôležitú platformu spolupráce, prostredníctvom ktorej Bratislavský samosprávny kraj presadzuje svoje záujmy na úrovni Európskej únie. 

Medzi ďalších rečníkov, ktorí vystúpili na podujatí patrili Benjamin Barets (člen kabinetu komisárky pre kohéznu politiku Coriny Crețu), Ivana Maletic (poslankyňa Európskeho Parlamentu), Lars Wirbatz (zástupca mesta Berlín) a Kristina Hultgren (zástupkyňa Regiónu Štokholm).

FOTO: BSK