V Petržalke pribudli ďalšie komunitné kompostoviská

817

V Petržalke pribudli nové komunitné kompostoviská na bioodpad. Celkovo ich je na území mestskej časti šesť. Každé z nich je tvorené troma zásobníkmi a má aj svojho kompostmajstra. Tento rok je v pláne osadiť ešte ďalších šesť.

Štyri nové komunitné kompostoviská osadili na Lietavskej, vo vnútrobloku Jasovskej a Žehrianskej, na Holíčskej a Piflovej. Každé z nich má svoju kompostmajsterku, ktorá zodpovedá za funkčný chod tej ktorej kompostujúcej komunity.

„Cieľom komunitného kompostovania je umožniť obyvateľom žijúcim v bytových domoch kompostovať biologický odpad z domácností a jeho vytriedením znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu,“ vysvetlila Tatiana Hajčík Stanová z referátu čistoty a poriadku miestneho úradu.

Tento odpad končí prevažne na skládkach alebo v spaľovni, čo má za následok negatívny vplyv na životné prostredie. Kompostovaním predchádzame tvorbe odpadu a zároveň, kompost, ktorý vznikne slúži pre potreby členov komunity na prípadné záhradnícke práce, či udržiavanie domácej flóry.

V prípade záujmu o zriadenie komunitného kompostoviska môžu obyvatelia podať žiadosť na  bratislavský magistrát spolu s požadovanými prílohami, ktoré sú zverejnené na webovej stránke mesta. Hlavné mesto po posúdení a splnení podmienok pre zriadenie takéhoto komunitného kompostoviska vydá v lehote do 45 dní stanovisko a pridelí mu registračné číslo. Mestská časť do zriaďovacieho procesu vstupuje až v povoľovacom procese a posudzuje konkrétne žiadosti.

„V tomto roku má v pláne mestská časť osadiť ďalších šesť kompostérov. Tie budú prideľované podľa žiadostí, ktoré schválil magistrát,“ doplnila Daniela Vašková Kasáková, vedúca oddelenia životného prostredia petržalského miestneho úradu.

Zdroj: Petržalka