V Podunajských Biskupiciach sa konal kontrolný deň. Ako pokračujú rekonštrukcie?

1558

Starosta mestskej časti Podunajské Biskupice „skontroloval“ ako postupujú práce na budovách základnej školy, materskej školy či vozovky na Lotyšskej a Baltskej ulici.

Ako prvé starosta Podunajských Biskupíc Zoltán Pék navštívil stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Vetvárska 7. Stavba je pred dokončením a všetko ide podľa harmonogramu prác. Momentálne je hotových približne 80% zo stavebných prác. Odstránili pôvodnú krytinu, vyčistili podkrovie, natreli jestvujúce drevené konštrukcie konzervačným náterom, zrealizovali zateplenie strechy a stropov horného poschodia, zhotovili nové konštrukcie, vymenili dažďové zvody a pokračujú v povrchových úpravách dotknutých stien a stropov.

Ďalšou stavbou bola Rekonštrukcia stravovacej jednotky objekt Základnej školy na Podzáhradnej ulici 51. Predmetom diela je rekonštrukcia kuchyne a priľahlých priestorov. Tu sa vymenili elektrické rozvody, rozvody vzduchotechniky, vody a kanalizácie. Vykonali sa drobné dispozičné úpravy z dôvodu vytvorenia optimálnych podmienok pre celkové fungovanie modernej kuchyne s novým technologickým vybavením. Odinštalovali sa existujúce elektrospotrebiče, určená časť z nich bude uskladnená a po rekonštrukcii opätovne inštalovaná. Taktiež jestvujúce svietidlá boli šetrne odinštalované a následne po realizácii stavebných prác opätovne nainštalované spolu s novými doplňujúcimi svietidlami. Odstránili sa pôvodné povrchy stien, stropov a podláh. Vykonala sa obnova odstránených povrchov a pokračuje sa vo výmene výdajových okienok a vpustí. Inštalujú sa potrubia vzduchotechniky.

Práce napredujú aj v rámci rekonštrukcie bytu v budove MŠ Estónska 3 a bytu v budove MŠ Estónska 7. Rozsiahlejšia rekonštrukcia sa vykonáva v rámci bytu umiestneného v budove MŠ Estónska 3. Momentálne tu prebehla rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie. Pokračuje sa úpravami stien, stropov a podlahy. V Podunajských Biskupiciach opravujú aj vozovky a to na Lotyšskej a Baltskej ulici, pričom na Lotyšskej ulici už bolo vykonané asfaltovanie, zajtra sa bude pokračovať Baltskou.

Zdroj: Podunajské Biskupice